Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

ARCREATE. An Archaeology of Creative Knowledge in Turbulent Times

Alternativ tittel: ARCREATE. En arkeologisk undersøkelse av kreativ kunnskap i turbulente tider

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

334377

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2023 - 2028

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Samarbeidsland:

Hva skjer med teknologisk kunnskap og praksis i tider med turbulens, sosialt stress og høy mobilitet? Gir stress og mobilitet håndverksmiljøer store utfordringer, eller kan det gi næring til kreativitet? ARCREATE drevet av et dypt ubehag over arkeologiens etablerte fortellinger om migrasjon, da særlig for ekspansjonen av Bantu-talende grupper fra det sentrale til det sørlige Afrika fra og med det første årtusen e.Kr. Disse etablerte tolkningene utelukker for en stor del nettopp de håndverkerne som laget materialet arkeologer er avhengige av for å konstruere historie. Dermed har en også oversett de vidt forskjellige kultur- og naturmiljøene som håndverkerne levde og virket i. ARCREATEs hovedmål er å lage en syntese av to regioner i Afrika: Det sentrale Afrika gjennom tusen år (500-1500 e.Kr.) og det sørlige Afrika i et hundreårsperspektiv (1700-1830 e.Kr.). Migrasjon har ført til at regionene har dype historiske forbindelser, på tross av stor geografisk avstand. ARCREATE-teamet søker svar gjennom et nytt langtidsperpektiv på utvikling av teknologi og samfunn. Prosjektet kombinerer arkeologiske, arkeometallurgiske, historiske og lingvistiske data for å øke forståelsen av hvordan håndverkere utvant og brukte mineraler. For å få til dette har teamet utviklet en ny metodologi for tverrvitenskapelig feltarbeid som gjør det mulig for ARCREATE å identifisere og tolke håndverkeres kunnskap i kontekster preget av turbulens og høy mobilitet. ARCREATE vektlegger likeverdig samarbeid med lokale interessenter og samarbeidspartnere. Prosjektet utfordrer forutinntatte moderne oppfatninger av mobilitet, kreativitet og overføring av kunnskap i afrikanske samfunn. ARCREATE setter søkelyset på håndverkernettverk dominert av kvinner og vil arbeide fram et nytt nedenfra-perspektiv. Dette vil utgjøre en viktig motvekt til mer tradisjonelle ovenfra-perspektiv som primært har søkt å spore (mannlige) eliters bevegelser og interaksjon.

ARCREATE offers a novel approach to understanding technological and social change during turbulent times in central and southern Africa. Archaeology’s grand narratives about Bantu migrations, largely derived from studies of ceramics, ignore the creative knowledges of the artisans who made the ceramic objects that the archaeologists studied. ARCREATE will work closely with local stakeholders to excavate these technological and sensorial knowledges and the networks that transmitted them across space and time. Cognisant of recent re-thinking about mobility, creativity, learning and households, ARCREATE highlights local agency in its emic investigation of technological knowledge, seeking to understand the social, conceptual, ecological and mineralogical factors that guided craftspeople's choices of specific materials and techniques. ARCREATE is ground-breaking in its integration of archaeological and linguistic data and in its research design, which connects micro-scale dynamics, such as gendered cross-craft interaction, and supra-regional processes. It combines comparative geochemical and statistical analysis with micro- and meso-scale studies of single households and communities in two case studies with different temporal trajectories – a millennium (in current-day Zambia, an under-researched part of central Africa) and a century (in what is now South Africa and Botswana). As such, ARCREATE is able both to explore the pace of change and to overcome the difficulty of developing archaeological, anthropological and linguistic datasets on commensurable scales. Reconstructing learning networks and sensory modalities through Africans’ own words and gestures, the project will offer new narratives of technological inventions and related social changes in a long durée synthesis.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder