Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Norwegian labour inclusion of young people at risk: User pathways, street-level bureaucracies and interorganisational collaborations

Alternativ tittel: Arbeidsinkludering av unge i risikosonen for marginalising i Norge: Overganger, bakkebyråkrati og interorganisatorisk samarbeid

Tildelt: kr 12,0 mill.

Personer med funksjonshemming opplever mange utfordringer i forhold til arbeidsinkludering og for å finne meningsfylt arbeid. Selv om dette er tilfellet over hele verdenen, er ulikhetene i det norske arbeidssystemet overraskende gitt den omfattende støtten som er tilgjengelig. De nordiske landene har også vært tidlig ute med inkludering av funksjonshemmende. Til tross for et relativt sterkt norsk velferdssystem, er det mulig at personer med nedsatt funksjonsevne ikke får hensiktsmessig støtte til å forfølge aktiv arbeidsdeltagelse, men snarere blir loset inn på midlertidige eller permanente velferdsstønader. Sosiale, økonomiske, individuelle og kollektive fordeler som kommer av ved meningsfylt arbeid er godt dokumentert. Det er imidlertid nødvendig med ytterligere forskning for å øke kunnskap om barrierer og tilretteleggere for vellykkede overganger og veier for unge mennesker med redusert arbeidsevne i risiko for arbeidsekskludering. Dette kan bidra til å styrke policy og praksistiltak. Denne studien vil utdype relasjonene mellom ansatte i NAV og brukere. Det tas hensyn til at frontlinjearbeidere ofte tar beslutninger i en kontekst med begrensede ressurser og noen ganger motstridende mål på den ene siden, mens tjenestebrukere med funksjonshemming ofte har komplekse liv. Denne studien vil forske på erfaringene og situasjonene til tjenestebrukere med funksjonshemming og saksbehandlere i NAV med utgangspunkt i intervjuer, observasjoner, fokusgrupper og dialogkonferanser. Ledende internasjonale forskere på arbeidsinkluderingsfeltet for personer med funksjonshemming vil også bidra med å kontekstualisere disse funnene ytterligere gjennom policy og praksisrefleksjoner.

The labour force participation rate for persons with disabilities in Norway is well below ambitions (41-44%) and about 10% of the working-age population is on incapacity benefits. These figures generate substantial political concern and Norway has developed an extensive toolbox of labour market supports to mitigate exclusion. The results, however, have fallen well short of expectations. The NO-LINC project addresses a pivotal component of this paradox, support for young people (18-29 Years) transitioning into adulthood at risk of exclusion labour market as they receive the temporary “work assessment benefit”. NO-LINC is guided by three approaches: i) pathways of individual youths at risk of exclusion, ii) how street-level bureaucrats in the Labour and Welfare Administration (LWA) adapt to and implement the regulations and framework they are operating within, and iii) practices of inter-organisational collaboration (as many users have multiple and cumulative challenges and support needs from multiple services) – thus raising the issue of institutional logics in various parts of the service system. The novelty of NO-LINC is precisely the combined analyses of the three approaches to user pathways. The organising principle of the study is the pathways of young people at risk of exclusion. Qualitative user-interviews are conducted in three waves, exploring their pathways and experiences. This is supplemented by data from street-level bureaucrats in the LWA (interviews, focus groups, observations) and from collaborating services (health, education, career guidance, employers etc.). These data are combined into a crosscutting analysis of individual tailoring, the practical opportunities and adaptations of street-level bureaucrats and the barriers, bridges and opportunities in professional collaboration under inter-organisational complexity. Guidance from international experts in vocational rehabilitation and disability employment further strengthens this study.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester