Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Reproductive toxicity and transgenerational effects of petroleum mixtures in fish

Alternativ tittel: Reproduksjonstoksisitet og transgenerasjonseffekter av petroleum i fisk

Tildelt: kr 12,0 mill.

Vi tenker som regel at forurensning er noe som først og fremst påvirker et individ der og da i møte med en forurensningskilde. Men hva om effekter av eksponering av for eksempel rå-olje kan spores på tvers av generasjoner – at den eksponeringen som et individ en gang har blitt utsatt for kan få målbare effekter på for eksempel fertilitet hos sine barn og barnebarn som ikke en gang var påtenkt når eksponeringen skjedde? Hva kan det ha å si for en bærekraftig bruk og forvaltning av fiskebestander? Selv om vi vet at fiskeembryoer og -larver er ekstremt følsomme for oljesøl ved direkte eksponering, vet vi mye mindre om følsomheten til voksen fisk i viktige livsfaser som for eksempel i reproduksjonsperioden. Og enda mindre om mulige effekter for fremtidige generasjoner. De mest sensitive livsstadiene for et individ er ikke nødvendigvis de mest følsomme i et populasjons-perspektiv. Vi vil derfor undersøke følsomheten av oljeeksponering for reproduserende voksne, og konsekvensene for kommende generasjoner, for å evaluere egnetheten til dagens forvaltnings- og risikovurderingsmodeller. Toxigen vil kombinere avanserte kjemiske og molekylære analytiske tilnærminger for å belyse toksisitetsmekanismene til komponenter i råolje og effekter på reproduksjonssuksessen til fisk og overlevelse av påfølgende generasjoner. Prosjektet er bygget rundt tre hypoteser: 1) oljeeksponering forstyrrer egg- og melkeproduksjonen hos voksne, 2) giftige forbindelser overføres fra foreldre til avkom og 3) effekter kan arves over flere generasjoner. Vår ambisjon er å knytte molekylære endringer til biotilgjengelige forbindelser og endringer i reproduksjonssuksess og overlevelse i første, andre og tredje generasjon fisk. Til syvende og sist vil prosjektet presentere en analyse av nye resultater i en vurderingsrapport til interessenter, og diskutere hvorvidt disse funnene er av en slik bekymring at de krever ytterligere undersøkelser og revisjon av eksisterende risiko- og konsekvensanalyseverktøy.

A fundamental and enduring challenge for ecosystem managers developing risk and impact assessment tools is to predict the extent of impact that spilled oil can have on the immediate fish populations and on future generations. Modelling approaches are important tools for these assessments, but they currently suffer from two major shortcomings: 1) the failure to acknowledge that effects can be transferred through several generations and 2) the assumption that a small group of toxic compounds, polycyclic aromatic hydrocarbons, can be used as chemical proxy for exposure to complex petroleum mixtures. Emerging understanding within petroleum ecotoxicology now suggests that model outputs lack robustness. Up until now studies have not been able to determine the effects over multiple generations, and to properly identify the causative agents within petroleum. ToxiGen is an interdisciplinary study that will determine the effects and toxic mechanisms of petroleum on the reproductive success of fishes and subsequent generations. Our ambition is to identify the compounds responsible for alterations in reproductive success in adults and survival and fitness of the progeny. We will work with Atlantic cod and polar cod that are of high ecological and commercial importance, respectively. Zebrafish will be used for high-risk and generational experiments. We will work at the frontier of analytical chemistry to characterize the toxic fractions of petroleum. To disentangle mechanisms of toxicity, novel methods such as micro-injecting compounds into eggs will be used. We will combine different approaches to identify new biomarkers of exposure and effects. The new knowledge will then be integrated into reproductive adverse outcome pathways to be available through an internationally harmonized knowledgebase. Ultimately, ToxiGen will provide environmental managers with knowledge and data for models, and methods to detect and monitor the presence and impact of these complex mixtures in situ.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum