Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

The green transition: Instrument design, employment and long-lived capital

Alternativ tittel: Det grønne skiftet: virkemidler, sysselsetting og realkapital

Tildelt: kr 7,1 mill.

Hvordan bør det grønne skiftet gjennomføres? Dette prosjektet handler om samfunnsøkonomiske effekter av ulike tiltak for det grønne skiftet, med særlig vekt på sysselsetting, utskifting av realkapital og karbonlekkasje. Det grønne skiftet innebærer betydelig omstilling av økonomien. Eksisterende produksjonskapasitet med forurensende produksjonsteknologi må erstattes av nye og mindre forurensende produksjonsmidler. Dette kan innebære tap av arbeidsplasser og utfasing av realkapital i sektorer som omstruktureres eller stenges ned. Prosjektets vil undersøke ulike virkemidler for gjennomføringen av det grønne skiftet. Prosjektet tar for seg tre hovedtemaer: - Tap av arbeidsplasser er en sentral utfordring for gjennomføringen av det grønne skiftet, både når det gjelder velferd og politisk aksept for tiltakene. Prosjektet undersøker hvordan miljøpolitiske virkemidler kan utformes for å oppnå kostnadseffektive utslippsreduksjoner og samtidig opprettholde samlet sysselsetting. - Karbonlekkasje oppfattes som et betydelig hinder for en ambisiøs miljøpolotikk. Grunnen er at regulering av utslipp kan gi en konkurranseulempe som fører til at både arbeidsplasser og utslipp flytter til utlandet – noe som absolutt ikke er hensikten med klimapolitikken. Dette forskningsprosjektet vil undersøke hvordan man kan håndtere karbonlekkasje i en setting med begrenset mobilitet av arbeidskraft og realkapital. - Utslipp fra eksisterende og planlagt energiproduksjonsinfrastruktur representerer mer enn hele det gjenværende karbonbudsjett dersom 1,5° målet skal nås. Energiinfrastruktur har betydelige investeringskostnader og varer i flere tiår når den først er på plass. Dette prosjektet skal undersøke hvilke miljøpolitiske virkemidler som er best egnet for å vri investeringer bort fra utslippsintensive fossile brensler mot lavutslippsalternativer. Vår metodiske tilnærming er forankret i økonomi og kombinerer økonomisk teori med numerisk modellering og økonometri.

The green transition involves a significant restructuring and change of the economy. Existing production capacity using emission-intensive technology must be replaced by new and less polluting means of production, with associated job losses in emission-intensive industries and the phasing out of real capital in sectors being restructured or closed. This project will investigate environmental policy instruments for the green transition in a setting with long-lived capital, labor market dynamics and capacity constraints. The focus is on the medium-run, with dynamic models, explicit modeling of employment and sluggish supply structures. Our methodological approach is rooted in economics and combines economic theory with numerical modelling and econometrics. This research project consists of three thematic work packages (WPs), WP1, WP2 and WP3, that all investigates the green transition, but with focus on employment, instruments against carbon leakage, and long-lived capital, respectively. A fourth WP4 will be responsible for synthesis, publications, conferences and administration. The project consists of economists with substantial analytical and quantitative expertise. Statistics Norway will lead the project.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling