Tilbake til søkeresultatene

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Developmental Peace? Perceptions of China’s Engagement in Pakistan and Afghanistan [AsiaPeace]

Alternativ tittel: AsiaPeace

Tildelt: kr 12,0 mill.

AsiaPeace-prosjektet utforsker lokale oppfatninger av Kinas doble rolle som utviklingsaktør og fredsbygger i Pakistan og Afghanistan. Prosjektets vil gi ny innsikt om hvordan Kina håndterer konflikter i områder det engasjerer seg. Ved å kombinere analyser av Kinas tilnærming til utvikling og fred i de to landene, med analyser av lokale aktørers oppfatninger av og respons til Kinas tilnærminger, vil vi evaluere implikasjonene av Kinas doble rolle for land i dets nabolag og utenfor. Gjennom Kinas ‘Ett belte, én vei’ initiativ – ‘Belt and Road Initiative’ (BRI) - er landets investeringer og utviklingsbistand nå spredt over 140 land. Selv om Kina tradisjonelt har hevdet å føre en utenrikspolitikk styrt av ikke-innblanding, implementeres BRI-prosjekter stadig oftere i land med høyt konfliktnivå. Dette har ført til at Kina, for å beskytte sine investeringer, har blitt mer aktiv i freds- og sikkerhetsaktiviteter utenfor egne grenser. Vi vet fremdeles lite om hvorvidt og hvordan Kina kan opprettholde denne strategien i land som er berørt av konflikt og interne spenninger, eller hvordan lokale aktører oppfatter og responderer på Kinas engasjement. Eksisterende forsking på BRI har en tendens til å være Kina-sentrisk og legger i liten grad vekt på lokale perspektiver. Ved å kombinere kvalitative metoder, inkludert feltintervjuer, dokumentanalyse og medieanalyse, vil vi undersøke hvordan relevante aktører i Pakistan og Afghanistan vurderer mulighetene og risikoene som følger Kinas engasjement. Prosjektet går over 45 måneder og er delt inn i fire deler. I del 1 vil vi utvikle et teoretisk rammeverk for å analysere Kinas tilnærminger til utvikling, fred og konflikt. I del 2 vil vi analysere perspektivene til lokale aktører i Pakistan og Afghanistan. I del 3 vil vi undersøke media som en arena for informasjon, påvirkning, opposisjon og undertrykkelse. i del 4 vil vi sidestille Kinas «utvikling -og freds»-modell med lokale erfaringer fra Kinas engasjement i konfliktområder.

Through the Belt and Road Initiative (BRI), China’s investments and development aid are now spread across over 140 countries. Although China has traditionally claimed to pursue a foreign policy guided by non-interference, BRI projects are increasingly implemented in countries with high levels of conflict and insecurity. This has led China to become more active in peace and security activities abroad in order to protect its investments. Its engagement in such activities has so far been characterized as the “developmental peace”. Rooted in the security-development nexus, this is a model of state-led development and economic growth that privileges sovereignty and the legitimacy and stability of the government over political reforms and democratization. Yet, we know little about whether and how China can maintain this hands-off approach in countries affected by conflict and internal tensions or how local stakeholders perceive and respond to China’s engagement. Studies of the BRI tend to be China-centric, paying limited attention to local perspectives. This project examines China’s developmental peace approach in Pakistan and Afghanistan from the perspective of local stakeholders. Given the extent of China’s economic and political interests in westbound trade, as well as its long and complex relations with Pakistan and Afghanistan, China has a pressing need to secure stability in both neighbouring countries. Combining stakeholder interviews and monitoring of traditional and social media, AsiaPeace offers an innovative comparative analysis of how a large-scale foreign presence impacts political, social and conflict dynamics, domestically and geopolitically. The project aims to increase understanding of non-Western approaches to development and peacebuilding among academics and practitioners; and established dialogue between scholars and relevant national and international stakeholders about the opportunities and constraints facing development and peacebuilding.

Budsjettformål:

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser