Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

How Norway Made the World Whiter

Alternativ tittel: Hvordan Norge gjorde verden hvitere

Tildelt: kr 12,0 mill.

Forskningsprosjektet ‘How Norway Made the World Whiter’ (NorWhite) studerer en norsk innovasjon; det hvite pigmentet titandioksid i en historisk, estetisk og kritisk linse – med fokus på hvordan pigmentet transformerte overflater i kunst, arkitektur og design. Det primære forskningsspørsmålet er: Hva er de kulturelle og estetiske endringene som forårsakes av titanhvitt og TiO2-overflater – og hvordan kan både materialet i seg selv og disse endringene konseptualiseres og synliggjøres? NorWhite kobler sammen utfordrende tematikker - hvithet, teknologisk innovasjon og masseutnyttelse av naturressurser - i en enkelt case-studie. Prosjektet skal undersøke dette gjennom et tverrfaglig forskningsdesign forankret i en original og kreativ humanistisk tilnærming som kombinerer kunsthistorie og kunstnerisk forskning. For å operasjonalisere den overordnede målsettingen er NorWhite delt inn i fem sammenkoblede arbeidspakker (WP) med ulik størrelse og omfang: WP1) 'Archival research' – bygge opp en offentlig database fra et stort arkivmateriale, WP2) 'Norwegian White' – undersøke ideer om hvit estetikk, modernisme, og nasjonal identitet, WP3) 'White context' – undersøke hvitfarge i kunst, arkitektur og design i en bredere kontekst, WP4) 'Artistic research' – visualisering av estetiske egenskaper fra TiO2 til smarte materialer, og WP5) 'Contextualizing' - forskningsbasert utstillingsproduksjon og omfattende formidling og innovativt samarbeid, med partnere fra både offentlige institusjoner og bedrifter. Ved å veve sammen historiske, kritiske, estetiske og kunstneriske metoder med formidling, kuratering og forskningsbaserte utstillinger, vil NorWhite fortelle en kompleks og utfordrende historie om hvordan en lokal norsk innovasjon kom til å få planetariske konsekvenser. De viktigste resultatene av prosjektet vil være et internasjonalt symposium, et to ukers forskningsstudio åpent for publikum, to redigerte bøker og to forskningsbaserte utstillinger.

NorWhite is the first large-scale research project that will connect the challenging topics: whiteness, technological innovation, and mass-exploitation of natural resources in a single case study. The project will do this through an interdisciplinary research design grounded in an original and creative humanities approach that merges art history and artistic research. NorWhite will study the Norwegian innovations the chemical compound titanium dioxide and the white pigment titanium white in a historical, aesthetic, and critical lens—focusing on how the innovations transformed surfaces in art, architecture, and design—in order to show how aesthetic transformation is driven by technological development. The overall objective of NorWhite is to critically investigate the cultural and aesthetic preconditions of a complex and unexplored part of Norwegian technology and innovation history that has—as this project boldly claims—made the world whiter. To operationalize the overall objective, NorWhite will conduct ground-breaking analyses of five interlinked WPs with different size and scope: WP1) Archival research – building a database from a vast never-before studied archive, WP2) Norwegian white – investigating narratives of white aesthetics, modernism, and national identity, WP3) White context – understanding white color in art, architecture and design in a wider context, WP4) Artistic research – visualizing aesthetic properties from TiO2 to smart materials, and WP5) contextualizing by research-based exhibition making and extensive public engagement and outreach in collaborations with public institutions and industry stakeholders. By weaving together historical, critical, aesthetic, and artistic methods with public engagement and outreach, NorWhite reveals a complex and challenging story of how a local Norwegian innovation came to have planetary consequences.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell