Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Labor Entanglements across the Atlantic: US-Scandinavian Activism, Networks and Visions for Society in the Twentieth Century

Alternativ tittel: Arbeiderbånd over Atlanterhavet: Amerikansk-skandinavisk aktivisme, nettverk og visjoner for samfunnet i det tjuende århundre

Tildelt: kr 8,0 mill.

Skandinavia og USA fremstilles ofte som kontraster, preget av ulik og adskilt historisk utvikling. Særlig synes Skandinavia å skille seg fra det amerikanske samfunn med etterkrigstidens utvikling mot en regulert kapitalisme og stor velferdsstat. De skandinaviske landenes sterke arbeiderbevegelser gis gjerne en stor del av æren. Kontrasteringen av USA og Skandinavia skygger imidlertid for den betydningsfulle kontakten og utvekslingen som fant sted mellom arbeiderbevegelsene på hver side av Nord-Atlanteren i tiårene etter andre verdenskrig. Faktisk kan fremveksten av de skandinaviske samfunnsmodellene ikke fullt ut forstås uten å ta med i betraktningen de kraftfulle impulsene som strømmet til Skandinavia fra USA i denne perioden. Og inspirasjonen var gjensidig. Labor Entanglements across the Atlantic (LEA) belyser de viktige forbindelsene mellom de organiserte arbeiderbevegelsene i USA og Skandinavia fra avslutningen av andre verdenskrig til Ronald Reagans innsettelse som amerikansk president i 1981. LEA undersøker et transatlantisk nettverk av arbeiderledere som aktivt utvekslet ideer, kompetanse og kapital i sammenheng med den kalde krigen. Et særlig søkelys rettes mot arbeiderbevegelsens utforming av en særegen transatlantisk identitet og visjon – et Arbeidernes Vesten. Fagforeningsarbeid var i de første tiårene av etterkrigstiden dominert av menn. Til tross for dette var kvinnelige arbeiderledere og aktivister innflytelsesrike aktører på den internasjonale arena. LEA fokuserer på kvinnelige arbeiderlederes påvirkning på kjønnspolitikk på arbeidsplasser og hjem på begge sider av Atlanteren. LEA vil undersøke en sammenvevd transatlantisk arbeiderhistorie preget av diplomati, samarbeid og gjensidig utveksling av samfunnsvisjoner og politiske løsninger mellom innflytelsesrike amerikanske og skandinaviske arbeiderledere. LEA fyller derved betydelige kunnskapshull og bidrar til den fruktbare og mangfoldige transnasjonale vendingen i internasjonal arbeiderhistorie.

Within modern Scandinavian political history, organized labor routinely plays a foundational role in establishing the political structures and values today described as a Scandinvian model. Nonetheless, large gaps remain in our knowledge about Scandinavian labor’s transnational history and influences during this period, in particular its connections with the United States, the dominant western superpower of the mid-twentieth century. This project aims to expand the boundaries of both US and Scandinavian labor history by investigating the networks that Scandinavian and American labor leaders forged from 1944 to 1981 and the way that this served to affect societies on either side of the Atlantic. By using a digital map to explore the nodes, edges, and structures of Scandinavian-American connections, this project demonstrates that labor actors, more than just concerned with domestic affairs, were crucial to transnational reciprocal exchanges that facilitated ideational transmission and helped establish common visions of the future. Engaging in hitherto ignored comparisons of Scandianvian labor movements' transnational contacts with the US labor movement, including examining the role of women as participants and founders of their own labor networks, we unravel the agency of unions and labor officials to push global social change within a Cold War system. The project draws upon a rich and largely untapped pool of material to expose a complex system of exchange, cooperation, and rivalry that led to both solidarity and misunderstandings, as labor networks transferred ideas and images in the context of diverse situations and audiences. Understanding the dynamism and fluidity of transatlantic networks presents the opportunity to re-examine narratives of the Cold War and high modernity while at the same time highlighting their centrality in the development of unique transnational visions of Labor’s West.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder