Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

TASTE Didactics - Food and Critical Thinking

Alternativ tittel: Smaksdidaktikk - Mat og kritisk tenkning

Tildelt: kr 12,0 mill.

Dette fireårige prosjektet, TASTE er et forskningssamarbeid mellom Høgskulen på Vestlandet (HVL), Universitet i Sørøst-Norge (USN), Aarhus Universitet (DPU) og Københavns Professionshøjskole (KP). SMAK har som mål å endre skole- og barnehagebarns evne til å ta informerte og reflekterte matvalg. Matopplæringsaktiviteter i den vestlige verden har nesten utelukkende fokusert på rigide helsenormer og hegemoniske forståelser av ernæring. En av konsekvensene av dette er at det er lite eller ingen plass igjen for barn til å reflektere over matopplevelsene sine. Aspektet med individuell og fellesskapsbasert smak er glemt, og selv når smak er inkludert, reduserer de fleste matforskere og lærere smaken til matens sensoriske egenskaper, det vil si surt, søtt, salt, bittert og umami. Smak er en kompleks og svært integrert opplevelse som involverer fysiologiske, psykiske og sosiale dimensjoner, som alle er like viktige. Derfor er det behov for å utdype vår kunnskap om, og undervisning i, smakskompetanse. For å undersøke hvordan smaksopplæring påvirker barn i moderne skoler og barnehager, forsøker SMAK å utvikle kritisk tenkning knyttet til smakskompetanser. Nyheten ligger i å bruke ulike smaksdimensjoner som et analytisk verktøy. Det viktigste er at SMAK vil utvikle og implementere en smaksdidaktikk som lar barn ta informerte og reflekterte matvalg basert på kritisk tenkning. SMAK vil involvere faget Mat og helse i grunnskolen, uteundervisning i både Norge og Danmark, og måltider og matrelaterte aktiviteter i barnehager i Norge. De didaktiske tilnærmingene til smaksundervisning svarer på oppfordringer til forskning i tidligere studier, som konkluderer med at barn må inkluderes i en mer kritisk reflekterende prosess. Ambisjonen er at SMAK skal bidra med forskningsbaserte, smaksdidaktiske tilnærminger til praksis. SMAK tar for seg flere av FNs bærekraftsmål og kritisk tenkning er en sentral kompetanse i UNESCOs Education for Sustainable Development Goals.

This proposal aims to change children’s ability to make informed and reflected food choices by developing critical thinking and taste competences for school and kindergarten children. Food education activities in the Western world have focused almost exclusively on rigid health norms and hegemonic understandings of nutrition. One of the consequences of this is that little or no space is left for children to reflect upon their eating experiences. The aspect of individual and community-based taste has been forgotten, and even when taste is included, most food scientists and teachers reduce taste to the sensory properties of food, i.e., sour, sweet, salty, bitter and umami. Taste is a complex and highly integrated experience involving physiological, psychic and social dimensions, all of which are equally important. There is a need to deepen our knowledge about, and teaching of, taste competence. Investigating how taste education impacts children in contemporary schools and kindergartens, TASTE strives to develop critical thinking connected to taste competences. We will use both qualitative and quantitative methods. The novelty lies within using different taste dimensions as an analytical tool. Most importantly, TASTE will develop and implement a taste didactic that will allow children to make informed and reflected food choices based on critical thinking. TASTE will involve the subject of food and health (FH) in primary school, outdoor teaching in Norway and Denmark, and meals and food-related activities in kindergartens in Norway. TASTE will be managed by HVL, with collaborators from USN (Norway), DPU (Denmark), and KP (Denmark). TASTE addresses several of the United Nations (UN) Sustainable Development Goals: Goal 3 (Good health and well-being), Goal 4 (Quality education) and Goal 17 (Partnerships to achieve the goals), as well as critical thinking, a central competence in UNESCO’s Education for Sustainable Development Goals.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder