Tilbake til søkeresultatene

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

China’s changing role in global environmental governance. A prism for understanding its key role in other world order issues.

Alternativ tittel: Kinas skiftende rolle i global miljøstyring. Et prisme for å forstå dets rolle i andre spørsmål om verdensordenen

Tildelt: kr 9,7 mill.

Kina bidrar til globale miljøproblemer og er helt sentral i arbeidet med å løse dem. Kinas handlinger har dermed viktige implikasjoner for global miljøstyring. Landet har blitt en stadig viktigere aktør i internasjonale relasjoner generelt. Gitt Kinas innenrikspolitikk og rolle i internasjonal miljøpolitikk det siste tiåret, er vårt overordnede forskningsspørsmål: Hvordan kan vi vurdere og forklare Kinas rolle i internasjonalt miljøsamarbeid om klimaendringer, tap av biologisk mangfold og forurensning/kjemikalier? Vi deler dette spørsmålet inn i to forskningsemner: 1) Hvordan kan ulike typer lederskapsroller presisere og beskrive Kinas rolle i global miljøstyring ( strukturell leder, ‘pådriveren’ eller ‘etternøleren’)? 2) Hva er de viktigste nasjonale og internasjonale driverne for endringer i Kinas roller og ambisjoner i global miljøstyring? For å forstå disse spørsmålene undersøker vi endringer i Kinas handlinger over tid og sammenligner på tvers av de tre problemområdene. Vi mener at globalt miljøsamarbeid kan være en egnet arena for å utøve lederskap fordi miljø generelt blir sett på som en 'lavpolitisk' arena, sammenlignet med 'høypolitikken' knyttet til utenrikspolitikk, sikkerhet og handel. Internasjonal miljøpolitikk er også knyttet til sentrale nasjonale interesser som å kontrollere knappe energi- og naturressurser, og dermed koblet til utenrikspolitiske ambisjoner, hvilket kan ha betydelige konsekvenser for fattige land, den globale sikkerheten og verdensordenen. Samtidig som miljøpolitikken utvikler seg på den internasjonale agendaen, blir den geopolitiske situasjonen stadig mer spent, ikke minst mellom Kina og Vesten. En studie av Kinas rolle og handlinger innenfor global miljøstyring på internasjonale miljøforhandlinger om klimaendringer, biologisk mangfold og kjemikalier/forurensning, kan gi innsikt i Kinas nye globale rolle og bidra til å forstå landets nøkkelrolle i andre spørsmål om verdensordenen.

As a major contributor to global environmental problems, China is central to solving them. Its actions have important implications for the effectiveness of global environmental governance (GEG), as China’s role may involve wielding its structural power, building coalitions, and exercising leadership ambitions. Global environmental cooperation could be a suitable arena for practicing leadership because the environment is generally seen as a ‘low-politics’ arena, compared to the ‘high-politics’ associated with foreign policy related to security and trade. International environmental politics are also linked to key national interests in controlling scarce energy and natural resources and foreign policy ambitions, sometimes with crucial repercussions for poor countries, global security, and world order. While environmental politics is advancing on international agendas the geopolitical situation is becoming increasingly tense, not least between China and the West. This calls for a study of China’s role and behaviour in GEG, narrowing our focus to international environmental negotiations on climate change, biodiversity, and chemicals/pollution. These issues may be a useful prism for understanding China’s key role in other world order issues. Given China’s domestic politics and role in international environmental politics in the last decade, our overarching research question is: How can we assess and explain China’s roles in international environmental cooperation on climate change, biodiversity loss and pollution / chemicals? This can be divided into two research topics: 1) How to pinpoint and describe (variation in) China’s role – can its role be categorised in terms of leadership, as the laggard, or structural power? 2) What are the major domestic and international drivers accounting for China’s evolving role and ambitions in GEG? We examine changes in Chinas behaviour over time and compare across these issue areas.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser