Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Labor market inclusion and labor productivity

Alternativ tittel: Inkludering og produktivitet i arbeidsmarkedet

Tildelt: kr 12,0 mill.

Politikk innrettet mot økonomisk vekst vil være basert på to sentrale målsettinger: i) Å sikre høy produktivitet per arbeidstime, og ii) Å sikre en høyest mulig utnyttelse av landets arbeidskraftressurser. Det er en potensiell motsetning mellom disse to målene. Høy produktivitet per arbeidstime kan oppnås ved å kvitte seg med lavproduktive arbeidstakere. Full sysselsetting – inklusive personer med redusert arbeidsevne – kan neppe oppnås uten at produktivitet per arbeidstaker trekkes ned. Dette prosjektet vil utvikle analytiske verktøy som legger til rette for analysere produktivitet både fra at privatøkonomisk og et samfunnsøkonomisk ståsted med tanke på i. Å kunne beskrive virksomheters bidrag til både privatøkonomisk og samfunnsøkonomisk verdiskapning ii. Å utvikle analyseverktøy som kan forbedre mulighetene for å veie samfunnsøkonomisk nytte mot kostnader ved vurdering av reformer og omorganiseringer iii. Analysere årsaker til målkonflikter mellom privatøkonomisk og samfunnsøkonomisk effektivitet i arbeidslivet, og bidra til kunnskap om hvordan de kan minimeres. Prosjektet utføres som et samarbeid mellom Frischsenteret og Statistisk sentralbyrå. Det består av fire arbeidspakker: Den første vil utvikle metoder for å estimere alternativkostnaden til både brukte og ubrukte arbeidskraftressurser, med et fokus på personer med risiko for å falle ut av arbeidsmarkedet. Administrative registerdata vil bli benyttet for estimere personers forventede bidrag til verdiskapning, ubetinget av observert arbeidsmarkedstilstand. Den andre arbeidspakken vil studere hvordan sysselsetting og alternativkostnader påvirkes av etterspørselssjokk og store konjunktursvingninger. Den tredje arbeidspakken vil studere virkningen av ulike organisasjonsformer innenfor offentlig sektor, med fokus på eventuelle effekter på yrkesdeltagelse. Den siste arbeidspakken vil analysere de forventede effektene av automatisering og robotisering.

Policies for economic growth are guided by two aims: i) to enhance productivity per unit of labor, and ii) to ensure maximum utilization of the accessible labor resources. There is a potential tradeoff between these two objectives. Productivity per unit of labor can be improved by laying off the least productive workers, whereas full employment – including persons with limited work capacity – can hardly be achieved without dragging down productivity per unit down. This project provides an analytical framework for analyzing labor productivity both from a private/firm perspective and from a social efficiency perspective in order to i. facilitate a characterization of firms in terms of their private and social contribution to value added, ii. provide tools for improving cost-benefit-analyses of already implemented and/or considered market reforms or reorganizations, and iii. assess the origins of any conflicts between private and social efficiency, and provide guidance to how they can be minimized. The project will develop a method for estimating the opportunity cost of used and unused labor resources in the economy, with a focus on marginal labor. We then plan to use this (and other) tools to examine the consequences of various technological, market, and political shocks to the labor market, and how institutional characteristics affect the consequences of such shocks with respect to labor market inclusion. We focus on technological progress embedded in digitalization and automation, imported shocks to the economy, and effects of outsourcing and privatization of public services.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon