Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Firm power, worker power, and the structure of labor markets

Alternativ tittel: Bedriftsmakt, arbeidermakt, og strukturen på arbeidsmarkedene

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektnummer:

334912

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Maktdynamikken i arbeidsforholdet er i endring. På den ene siden vokser arbeidsgiverne seg større og okkuperer stadig større andeler av arbeidsmarkedene. På den annen side organiserer ansatte arbeidskraft i mye mindre grad og fagforeninger dekker andre typer av arbeidere. Disse endringene påvirker nåværende arbeidere gjennom endringer i jobbmuligheter og risiko, fremtidige generasjoner gjennom endringer i avkastning på menneskelige kapitalinvesteringer, og samfunnet gjennom deres innvirkning på økonomisk effektivitet, rettferdighet og avveiningen mellom de to. Dette prosjektet har som mål å gi en inkluderende forståelse av hvordan arbeidsgiver-arbeidstaker-dynamikken i arbeidsmarkedet påvirker nåværende arbeidere, fremtidige generasjoner og de samfunnsmessige målene om økonomisk effektivitet og likhet. Hvordan måler vi arbeidsmarkedsmakt og hvordan påvirker det arbeidstakere? Hvordan reagerer bedrifter på endringer i arbeidsmarkedsmakt og hva betyr det for fremtidens arbeidsverden? Kan fagforeninger balansere den asymmetriske makten i arbeidsmarkedene indusert av arbeidsgivermakt? Hvordan påvirker maktbalansen mellom arbeidsgivere og arbeidstakere investeringer i menneskelig kapital og yrkeskompetanse? For å svare på disse spørsmålene vil prosjektet kombinere state-of-the-art forskningsmetoder med unike kombinasjoner av naturlige eksperimenter, populasjonsdekkende registerdata og undersøkelser.

The power dynamics of the employment relationship are shifting. Employers are growing larger and occupy increasing shares of labor markets (e.g., Manning 2021). Employees are organizing labor to a much smaller extent and unions are covering different types of workers (e.g., Dodini et al. 2021). These observed phenomena are reflective of deep structural changes in our economies that are reshaping the very foundation of our labor markets, altering the balance of power between employers and employees in dramatic ways (Card 2022). These changes are affecting current workers through changes in job opportunities and risks, future generations through changes in returns to human capital investments, and society through their impact on economic efficiency, equity, and the trade-off between the two. POWER provides an integral understanding of the power dynamics in labor markets and its effect on current workers, future generations, and the societal goals of economic efficiency and equality. How do we measure labor market power and how does it impact workers? How do firms respond to changes in labor market power and what does that imply for the future world of work? Can unions balance the asymmetric power in labor markets induced by employer power? How does the balance of power between employers and employees affect investments in human capital and occupational skills? POWER combines state-of-the-art research methods with unique combinations of natural experiments, population-wide register data, and surveys. In addition to pushing the frontier of knowledge, the project generates a unique data platform on occupational skills, novel individual-level register datasets that follow individuals across countries, and innovative databases on labor scarcity. These data provide researchers with an expanded toolbox for future work on the topic, allowing us to devise sustainable strategies for smart and inclusive growth.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder