Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Health Deterioration and Risks of Labour Market Exits - Young Workers in Double Trouble?

Alternativ tittel: Uhelse og risiko for å havne utenfor arbeidsmarkedet - er yngre ansatte i Double Trouble?

Tildelt: kr 12,0 mill.

Nyere data fra EUs medlemsland viser at en fjerdedel av befolkningen i arbeidsfør alder har en kronisk sykdom. Statistisk sentralbyrå i Norge anslår på sin side at sysselsettingsgraden for personer med nedsatt funksjonsevne i yrkesaktiv alder er om lag 41 %. Sammenhengen mellom kronisk sykdom, arbeid og inntekt er viktig med tanke på den fremtidige bærekraften til europeiske velferdsstater. Et perspektiv er at forverring av helse er korrelert med økt sannsynlighet for tidlig pensjonering for personer over 40 år, noe som beslutningstakere er opptatt av. Mye forskning tyder også på relativ høy grad av uføretrygdede blant yngre årskull. Resultater fra studier med fokus på sysselsettingseffekt av dårlig helse i yngre aldre tyder på at det er en betydelig årsakseffekt fra helseforverring til sannsynligheten for sysselsetting. I norsk sammenheng er psykiske problemer og muskel- og skjelettplager de viktigste årsakene bak sykefravær og overgang til uførhet. Vi utforsker effekten av dårlig helse for unge personer som allerede er i arbeid og diagnostisert med psykiske problemer eller muskel- og skjelettlidelser. Hovedmålene med prosjektet er å kvantifisere den økonomiske risikoen knyttet til endringer i helsetilstand i ung alder, for den enkelte og for samfunnet; å avklare faktorer som skjermer og utsetter arbeidere for slik risiko; og utforske holdninger i befolkningen til rettferdighet angående mulige konsekvenser av kronisk sykdom på arbeid og inntekt.

Recent data from EU member states showed that one quarter of the working age population had a chronic disease, while 19% reported long-standing health issues. The Norwegian Bureau of Statistics estimates that the employment rate of people with disabilities in working age is approximately 41%. These national and international statistics indicate that the chronic-disease-work-income nexuses are important in terms of the future sustainability of the European welfare states. There are several proposed explanations for this phenomenon. Our research proposal taps into some of the explanatory mechanisms. One perspective is that worsening health is correlated with increased likelihood of early retirement for individuals 40 years +, a prospect concerning policymakers. Much research also suggests higher disability rates in younger cohorts. Results from studies focusing on employment effect of ill-health at younger ages suggest there is a significant causal effect from health deterioration on the probability of employment. In the Norwegian context, mental health issues and musculoskeletal conditions are the leading causes behind most sick leaves and causes of transit into disability. Young workers with a chronic health problem risk both short- and long-term poverty as well as “outsiderness” – lacking a sense of belonging to their community. We explore the effect of ill-health for young individuals already employed and diagnosed with mental health issues or musculoskeletal conditions. The main aims of this proposal is to quantify the economic risks associated with changes in health status in young age, for the individual and for society; to detect factors shielding and exposing workers from these risks; and to explore public attitudes of fairness concerning the chronic disease-work-income nexus.

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon