Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Greening the economy- Facilitating Innovation, Economics and Labour Demand

Alternativ tittel: En grønnere økonomi - Tilrettelegging og konsekvenser for innovasjon, økonomi og etterspørsel etter arbeidskraft

Tildelt: kr 12,0 mill.

GREENFIELD undersøker effekten av den grønne omstillingen på kompetansekrav og arbeidsmarkedsutfall på bedrifts- og individnivå, samt på tiltak som kan bidra til å realisere eller fremskynde den grønne omstillingen. Prosjektet er organisert rundt fire arbeidspakker, hvor vi anvender moderne økonometriske metoder og unike høykvalitets populasjonsdekkende registerdata over jobber, arbeidere og foretak med informasjon om f.eks. lønn, utdanning, arbeidsledighet, regnskap og patenter, som vi kombinerer med spørreskjemaundersøkelsesdata og tekstdata. GREENFIELD består av samarbeid mellom ledende forskere fra Imperial College London, University College London, University of Albany og NBER. Vi sammenligner elementer fra den grønne omstillingen i Norge, Storbritannia og USA. WP 1 tar opp problemstillinger knyttet til hvordan det grønne skiftet påvirker bransjer, yrker og arbeidsplasser med fokus på lønn, lokalisering, jobbskaping og jobbomfordeling, med særlig vekt på polarisering og ulikhet. Vi skal også utrede behovet for videreutdanning og ny opplæring. WP 2 studerer hvordan offentlig politikk kan støtte den grønne omstillingen, innenlands og utenlands gjennom handel, direkte og gjennom ringvirkninger. WP 3 tar for seg rollen som immateriell kapital har for den grønne omstillingen og avkastningen til denne formen for kapital. Tradisjonelt har kapitalanalyser fokusert på fysisk kapital. Immateriell kapital omfatter opphavsrettigheter, patenter og programvare. WP 4 undersøker hvordan pandemien endrer den grønne overgangen, ved å adressere hvordan etterspørselen etter arbeidskraft endres, samt innovasjon og økonomiske resultater. Spesielt analyserer vi hvordan pandemien har påvirket bruken av elektroniske kommunikasjonsplattformer, og hvordan dette har påvirket arbeidstakere og deres arbeidsmønster.

GREENFIELD investigates the impact of the green transition on skills requirements and labour market outcomes at the firm and individual level, as well as measures that can help realize or speed up the green transition. It is organised around four work packages, applying state of the art econometric methods and unique high quality population-wide linked employer-employee data on jobs, workers and firms with information on e.g., wages, education, unemployment, accounting and patents, combined with questionnaire survey data and textual data. GREENFIELD involves collaboration with leading researchers from Imperial College London, University College London, University of Albany and NBER, thus making it possible to compare elements of the green transition in Norway, UK and the U.S. WP 1 addresses issues related to how the transition to green industries, occupations and jobs affect working conditions, pay, location, job creation and job reallocation, with particular emphasis on polarization and inequality, but also on the reskilling or upskilling to satisfy labour demand. WP 2 study how public policies might support the green transition, domestically and abroad through trade. First, we analyse how the greenness innovation mix of firms respond to public policies, and how the implementation of green technology is sensitive to price and taxes. We explicitly address how spillovers associated with green innovations influence the greenness of the economy. Next, we address how public innovation support is successful in exporting green technology and how green technology developed abroad is implemented in Norway. WP 3 addresses the implications of the increasing role of intangible capital for the green transition, with special attention to the return to different forms for capital. WP 4 investigates how the pandemic alters the green transition, by addressing labour demand responses and firm innovation and performance. We explicitly look closer on electronic communication

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Temaer og emner

Digitalisering og bruk av IKTPrivat sektorFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderKlimaArbeidFNs BærekraftsmålFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonUtdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivArbeidArbeidsmarkedBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorKlimaRammebetingelser og virkemidler for utslippsreduksjon og karbonopptakBransjer og næringerLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierAnvendt forskningDemokrati, makt og styringInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningLTP2 Fornyelse i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderFinansmarkedene og økonomisk styringPortefølje Energi, transport og lavutslippPortefølje Utdanning og kompetansePortefølje Muliggjørende teknologierKjønnsperspektiver i forskningKjønn som variabelPortefølje Klima- og polarforskningCovid19InternasjonaliseringLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetPortefølje Demokrati, styring og fornyelseLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapFNs BærekraftsmålMål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekstUtdanningLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiKjønnsperspektiver i forskningLavutslippLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonLTP2 Klima, polar og miljøPortefølje Industri og tjenestenæringerDigitalisering og bruk av IKTLTP2 Innovasjon i stat og kommuneLTP2 Demokrati, styring og forvaltningPortefølje Velferd, kultur og samfunn