Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

Accelerating Climate Action and the State: Getting to Net Zero (ACCELZ)

Alternativ tittel: Akselerasjon av klimakutt og staten: veien mot netto null (ACCELZ)

Tildelt: kr 0

Parisavtalens mål om å jobbe for å begrense global temperatur til 1,5 C høyere enn i førindustriell tid forutsetter at utslippene begynner å gå ned så raskt som mulig og at vi når netto-null innen 2050. Dette vil ikke kunne skje uten at det gjennomføres klimatiltak i et omfang vi aldri tidligere har opplevd. Å nå netto-null er en stor styringsutfordring for alle verdens land. Hovedformålet med ACCELZ er å øke vår kunnskap om hvordan stater kan designe offentlige organisasjoner, praksis og politikk slik at klimatiltak gjennomføres i et omfang som tar oss mot netto-null. ACCELZ vil etablere studier av statens rolle i klimaomstillingen som en forskningsfront innen klimaforskningen. Prosjektet vil også spesifisere hvordan myndigheter generelt, og i Norge spesielt, kan designe det offentlige apparatet og klimapolitikken for å lykkes med å akselerere klimaomstillingen. Hvis prosjektet lykkes, så kan det bidra til å gjøre det lettere å håndtere klimautfordringen. Vi vil studere klimastyring og klimatiltak i EU, USA og India, både på de sentrale og føderale nivåene og på delstats og medlemsstatsnivå. Det skal også gjennomføres en komparativ studie av de nordiske landene, Norge, Sverige og Danmark. Prosjektet kombinerer komparative kvalitative studier av enkelte politiske enheter, med kvantitative samfunnsvitenskapelige studier og opprettelse av en ny database. Vi vil også bruke energi- og utslippsdata, og scenarioer. ACCELZ-prosjektet kartlegger hvordan klima er organisert inn i offentlig forvaltning, forklare forskjeller mellom land og over tid. Vi vil prøve å finne ut om organiseringen påvirker utformingen av klimapolitikken, eller om sammenhengen går andre veien. Vi vil også utforske sammenhengen mellom offentlig klimastyring og utslippsutvikling, og til slutt komme med anbefalinger til beslutningstakere. Prosjektet er tverrvitenskapelig, og viser hvorfor statsvitenskap er en sentral disiplin innen for forskning på klimaløsninger.

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima