Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Extending Digital Narrative

Alternativ tittel: Utvikle digital fortelling

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektet Extending Digital Narrative (XDN) bringer en eksperimentell tilnærming til humanistisk forskning, og analyserer samtidens nye former for digital fortelling. Dette er sjangrer som fortsatt er i utvikling, som utvidet virkelighet, samtaler med digitale karakterer og fortellinger generert med AI. Ved å jobbe med et tverrfaglig team som vil involvere bidrag fra ledende internasjonale forskere innen digital fortelling, forfattere, utviklere og forskere tidlig i karrieren, vil XDN flytte forskningsfronten innen elektronisk litteratur gjennom analyser av tre former for digital fortelling: 1) Immersive: virtuell virkelighet (VR) og utvidet virkelighet (AR) (inkludert simulerte narrative miljøer og 360-kino) som plasserer betrakteren innenfor et oppslukende visuelt felt. 2) Samtale-baserte: Litterære tekster med samtalemodeller for interaktivitet har en lang historie, som i teksteventyrspill. Denne delen av prosjektet bygger videre på disse men fokuserer mer på lyd, bl.a. for å utforske fortellinger skapt for smarthøytalere. 3) Generative: Maskingenererte eller AI-drevne fortellinger som produseres algoritmisk, og som i ulik grad kombinerer menneskelig forfatterskap og algoritmisk tekstgenerering. XDN vil dokumentere, kartlegge, analysere og utvikle slike nye former for digital fortelling og plassere dem i kulturell og teknologisk kontekst. Prosjektet vurderer hvordan de produserer affekt og identifikasjon, hvordan de innebærer nye former for «cyborgforfatterskap» og deres potensielle kulturelle innvirkninger. Forskningsmetoder vil omfatte: 1. Historisk og kontekstuell analyse av hver sjanger 2. Fokuserte lesninger og casestudier av verk 3. Databasedokumentasjon, feltanalyse og nettverksvisualisering 4. Anvendt eksperimentell forskning 5. Evalueringer av publikums respons på disse nye formene XDN er grunnforskning på forholdet mellom narrativ, fordypning, auralitet og maskinlæring som vil være nyttig for forskere og for kultursektoren.

New genres of digital narrative are emerging at pace that traditional humanities research have been challenged to keep up with. With this project we propose an experimental approach to humanities research, analyzing new forms of digital narrative which are contemporary and not yet fully settled, not a part of the cultural archive of the past, but in the process of becoming. Working with an interdisciplinary team that will involve contributions from leading international experts in digital narrative, authors, developers and early career researchers, XDN will advance the state of the art in electronic literature through the analysis of three forms of digital narrative: 1) Immersive: Virtual reality and augmented reality narratives (including constructed/modeled narrative environments and 360 cinema) that situate the viewer within an immersive visual field. 2) Conversational: There is a long history of textual works featuring conversational models of interactivity (such as Interactive Fiction). Language artists are building upon those in creating works that engage with aurality through new devices such as Amazon Echo and Google Home Assistant. 3) Generative: Machine generated or AI/neural network-driven narratives that are produced algorithmically, blending to varying degrees human authorship and computational text generation. XDN will document, map, and analyze these emerging forms of digital narrative and place them in cultural and technological context while considering how they produce affect and identification, how they entail new forms of cyborg authorship, and their potential cultural impact. Research methods will include: 1. Historical and contextual analysis of each genre 2. Focused readings and case studies of works 3. Database documentation, field analysis, and network visualization 4. Applied experimental research 5. Evaluations of audience response

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell