Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Life and Work in Balance: Legal responses to working life in times of change and crisis (LaW-BALANCE)

Alternativ tittel: Liv og arbeid i balanse: Rettslige svar på et arbeidsliv i endring og i krisetider (LaW-BALANCE)

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektnummer:

335194

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2023 - 2028

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

To utfordringer i det moderne samfunnet har inspirert LaW-BALANCE: en aldrende befolkning og utvikling av nye former for organisering av arbeid. Møter arbeids- og sosialretten disse utfordringene? LAW-BALANCE skal analysere det juridiske rammeverket for et arbeidsliv i omstilling. Hvordan kan jussen brukes som virkemiddel for å oppnå et inkluderende arbeidsliv og en velfungerende velferdsstat? Prosjektet sentrerer rundt konseptet "arbeid-liv-balanse", forstått som en persons tilfredshet med tilpasningen av arbeid og privatliv. En slik balanse er gunstig for arbeidstakernes helse og velvære, så vel som for arbeidsresultater. Det kan redusere sykefravær og turnover, og fremme de ansattes engasjement og prestasjoner. To instrumenter spiller en viktig rolle for å oppnå balanse mellom arbeid og privatliv: fleksible arbeidsordninger og betalt permisjon. Til det første hører for eksempel muligheten for fjernarbeid, som reiser flere spørsmål: Hvor skal man trekke grensen mellom arbeid og privatsfære? Bør arbeidstakeren ha en eksplisitt rett til å "koble fra" utenfor arbeidstid? Og er arbeidstakere yrkesskadedekket når de jobber hjemmefra? Det andre instrumentet omfatter rettigheter til betalt permisjon for foreldre og for andre omsorgspersoner. Befolkningen blir eldre, og behovet øker for ordninger som gjør det mulig for ansatte å ta seg av eldre pårørende. De demografiske endringene gjør det også nødvendig å tilpasse arbeidsforholdene til aldrende arbeidstakere, for eksempel ved arbeidstidsrettigheter. Prosjektet vil også se på vernet mot diskriminering ved krav og håndheving av disse rettighetene. Gjennom dybdeanalyser av norsk arbeids- og sosialrett (inkludert studier av EU- og EØS-rettens innvirkning), kombinert med komparative juridiske analyser av utvalgte land i EU, vil LaW-BALANCE bryte ny mark og tilby en bedre forståelse av det juridiske rammeverket som regulerer det moderne arbeidslivet. Nettsider: https://www.uib.no/jur/law-balance

An aging population and the development of new forms of organization of work raises challenges concerning whether labour and social law meet the needs of employees. A departure point for LaW-BALANCE is the desire to understand the current legal framework of working life in transition, and to explore the role of law as an instrument to achieve an inclusive working life and a well-functioning welfare state. The project centers around the concept of work-life balance, understood as an individual’s evaluation of their satisfaction with the fit of work and private life. A balance is beneficial to the health and the well-being of employees, as well as to work outcomes by reducing sickness absence and turnover and promote employee engagement and performance. LaW-BALANCE focuses on two key instruments related to work-life balance: flexible work arrangements and the availability of paid leave. The project will also look at the protection against discrimination when claiming and enforcing these rights. Through in-depth analyses of Norwegian labour and social law (incl. studies on the impact of EU and EEA law on the selected areas), combined with comparative legal analyses of selected countries in the EU, LaW-BALANCE will break new ground in providing a better understanding of the legal framework that regulates modern working-life.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon