Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Labour market institutions, technological change and inequality

Alternativ tittel: Arbeidsmarkedsinstitusjoner, teknologiske endringer og ulikhet

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektnummer:

335380

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Teknologisk utvikling har bidratt til økonomisk vekst og velstand. Samtidig har det ført med seg økt inntektsulikhet mellom arbeidere, ved at noen arbeidere opplever at deres evner ikke lenger etterspørres i arbeidsmarkedet. For å kunne utforme politikk som fostrer innovasjon i bedrifter uten at inntektsulikheten øker, trenger vi mer kunnskap om sammenhengen mellom teknologisk endring, inntektsfordeling og arbeidsmarkedsinstitusjoner. Dette prosjektet bidrar til slik kunnskap ved å studere (1) hvordan, og i hvilken grad, endringer i kostnader ved å ansette arbeidere påvirker produktivitet, og dermed også økonomisk vekst, (2) hvilken rolle arbeidsmarkedsinstitusjoner spiller for hvem som tjener på teknologiske fremskritt. Prosjektet bidrar til å bygge en bro mellom to forskningsfelt i økonomifaget: sammenhengen mellom årsakene til og virkningene av innovasjon i bedrifter, og hvorfor bedrifter i økende grad bidrar til økt inntektsulikhet mellom arbeidere. For å kunne utforme politikk som omfordeler fra de som tjener på teknologiske endringer til de som i utgangspunktet taper, har vi bruk for mer kunnskap om hva som kjennetegner de arbeiderne som i utgangspunktet taper. Som en del av dette, vil vi i prosjektet også undersøke hvordan innovasjon i bedrifter de siste tiårene har påvirket sysselsettings- og lønnsforskjeller mellom kvinner og menn.

Technological change has been a key driver of economic growth and prosperity over the past century. It has also played an important role in increasing income inequality by rendering certain jobs and skills redundant in the labour market. Since the mid-1930s, the Nordic countries have experienced an unusual combination of high productivity growth, coupled with relatively low levels of inequality. Can the Nordic success story of high productivity growth continue? To some observers the high growth rates have been surprising as labour market institutions are characterised by strong unions, comprehensive collective bargaining, small wage differentials and generous social protection. To explain this puzzle, and help design policies that both foster firm innovation and alleviate inequality, we need to better understand the links between technological change, income distribution and labour market institutions. This project contributes to such an understanding by studying: (1) how, and to what extent, changes in the cost of labour affect productivity, and thereby also economic growth, (2) how labour market institutions matter for the distribution of gains from technological change. Using unique data sources, in combination with apply state of the art methodological and empirical methods, the project contributes to bridging two major research agendas in the field of economics: understanding the causes and consequences of firm technological change, and understanding the increasing importance of firms in contributing to increased inequality. Knowledge about the type of skills and tasks that are complementary to firm technological change can form the basis for policy advice on how to increase the pay-off for workers that are presently not reaping the gains of technical change. The project will also shed new light on the implications of firm technological change for the gender employment and wage gap, which can help shape policies to reduce gender inequality in the labour market.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Finansieringskilder