Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Plastics as a potential vector for spread of antimicrobial resistance and pathogens from wastewater discharge in the marine environment

Alternativ tittel: Plast som en potensiell vektor for spredning av antimikrobiell resistens og patogener fra utslipp av avløpsvann i det marine miljøet

Tildelt: kr 12,0 mill.

Antimikrobiell resistens og marin plastforurensning er store globale helse- og miljøproblemer. Til tross for dette er det begrenset kunnskap om forekomst av sykdomsfremkallende bakterier og antibiotikaresistente bakterier i avløpsvann fra norske renseanlegg og hvordan utslippene påvirker de kystnære marine miljøene. Potensielle sykdomsfremkallende bakterier fra avløpsvann kan utvikle biofilm på plastpartikler i havet. PlastiSpread vil derfor undersøke om plastforsøpling i havet kan være en potensiell spredningsrute for sykdomsfremkallende bakterier og gener fra avløpsvann i det marine miljøet. Kunnskapen er viktig for å evaluere plastforsøplingens rolle i utvikling og spredning av sykdomsfremkallende og antimikrobielle resistente bakterier i marine miljøer og inn verdikjeden for sjømat. En innovativ eksperimentell tilnærming vil bli benyttet som inkluderer både felt- og lab-skala plastmodellsystemer. Feltmodellsystemet vil bli etablert på utvalgte eksponerte og ikke-eksponerte lokaliteter i Trondheimsfjorden, og blåskjell vil bli brukt som indikatorer for effekter på marine organismer. Et nyskapende aspekt ved PlastiSpread er at horisontal overføring av gener som koder for antibiotikaresistens fra avløpsvann til mottakelige bakterier i biofilm skal studeres eksperimentelt. Hellas har det høyeste forbruket av antibiotika i Europa (dobbelt av Norge). En sammenlignende studie vil derfor bli gjennomført i Hellas med de samme plastmaterialene og metodene.

Antimicrobial resistance (AMR) and marine plastic pollution are major global health and environmental concerns. Despite this, there is limited knowledge concerning the occurrence of pathogens and antibiotic resistant bacteria (ARB) in Norwegian wastewater (WW) effluents from urban areas and in the coastal marine environments into which they are discharged. Furthermore, the potential role of plastics as a vector for the transmission of pathogens, ARB and antibiotic resistant genes (ARG) throughout the marine environment is poorly understood. PlastiSpread will provide important new knowledge about the microbial community in biofilms associated with marine plastics, and how they are influenced by variations in urban WW discharges. Such findings will help evaluate the potential role of marine (micro)plastic litter to act as a reservoir and vector for the development and spread of AMR and pathogenic bacteria in marine environments and more widely into the human food chain. A novel approach, integrating field- and lab-scale plastic model systems will be used to investigate the influence of WW effluent composition and polymer type on the bacterial community composition in plastic-associated biofilms, including occurrence of potential pathogens, ARB and ARGs. The field model system will be situated at selected exposed and non-exposed sites in Trondheim Fjord, where marine bivalve mollusks will also be used as indicators for exploring effects on marine organisms present at the same sites. A highly novel aspect of PlastiSpread will be to determine experimentally the process of horizontal gene transfer of ARGs from WW to susceptible plastic-associated biofilm bacteria. Greece has the highest consumption of antibiotics in Europe (double that of Norway). PlastiSpread investigates how this influences the occurrence of ARB and ARGs in local effluent WW through a set of complementary studies conducted in Greece using the same plastic materials and methods.

Budsjettformål:

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø