Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Non-safety assessments of genome-edited animals: ethical and regulatory challenges and solutions

Alternativ tittel: Samfunnsmessig forsvarlig genredigering av dyr: Etiske og regulatoriske utfordringer og løsninger

Tildelt: kr 11,4 mill.

Genredigering er en lovende form for bioteknologi som muliggjør målrettede endringer i dyr slik at de er mer egnet for menneskelige formål og bedre tilpasset klimaendringer. Men debatten om regulering av denne teknologien har stort sett dreid seg om risikospørsmål og langt på vei oversett samfunnsmessige problemstillinger: er produktene bærekraftige over tid, hvordan vil de påvirke samfunnet på godt og ondt, og er de etisk holdbare. Dessuten har den offentlige debatten dreid seg mest om planter, selv om det er egne samfunnsmessige og etiske utfordringer med genredigerte dyr som bør vurderes før de godkjennes for produksjon. Målet for dette prosjektet er å bestemme betingelsene for en bærekraftig, etisk og sosialt akseptabel bruk av genredigering på dyr, for å bidra til en samfunnsmessig forsvarlig reguleringspraksis. Forskergruppen består av folk fra bioteknologi, filosofi, sosiologi og juss. Sammen vil de utvikle et rammeverk for vurdering av genredigering av dyr som integrerer deres ulike perspektiver. Først vil de kartlegge hovedtrendene i forskning på genredigering av dyr og de viktigste argumentene i debatten om hvordan teknologien skal lovreguleres. Deretter vil de diskutere dette i intervju og fokusgrupper ved hjelp av eksempler på genredigering av dyr i forskningslaboratorier, i matproduksjon og i vill tilstand (for bevaring). Dette vil videre kombineres med relevant akademisk forskning i to dybdestudier: En bærekraftsanalyse av ulike former for genredigering av dyr, og en etikkanalyse basert i en dydsetisk tilnærming utviklet i prosjektet. Disse studiene vil kombineres i en strukturert analyse som kan benyttes til vurdering av hva slags genredigering av dyr som kan være nyttig og kan rettferdiggjøres juridisk. Dette vil gi et bidrag til den offentlige debatten om bruk av denne teknologien og for vurderinger av den samfunnsmessige forsvarligheten av genredigering.

Disruptive genome editing technologies such as the CRISPR system have potential to revolutionize food production. However, this technology poses regulatory challenges on at least two accounts: First, the regulatory debate has mainly been centered around risk and safety assessment, while the potential ethical and social impact of this technology justifies a widening of the scope to include non-safety assessments. Second, the academic and political debate on the promises and challenges of genome editing in agriculture, with a few exceptions, focus on plants. Hence, they might not be fit to address the questions of genome-edited animals, which have separate social and ethical potentials and challenges. The CRISPRWEL project seeks to determine the conditions for a sustainable, ethically and socially acceptable use of genome editing on animals to inform non-safety assessments in regulatory practice. The interdisciplinary research group draws on resources from biotechnology, philosophy, sociology and law in order to build an integrated, transdisciplinary evaluation framework. The basis for this framework is first a mapping of the existing regulatory and technological landscape for genome editing in animals to identify the main trends in technological research and regulatory discussions. This is followed by a qualitative exploration of citizen and stakeholder views on the sustainability and moral acceptability of different forms of genome editing of animals – in the lab, the farm and the wild – using interviews and focus group studies. These findings will be analyzed within an empirical virtue ethics-framework. These studies are combined in an evaluative framework that will inform assessments of the conditions under which genome editing of animals can be beneficial and justified in legal practice.

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell