Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Management Practices and Gender gaps: Mechanisms behind the Gender Gap in Career Progression (MAP-GAP)

Alternativ tittel: Management Practices and Gender gaps: Mechanisms behind the Gender Gap in Career Progression (MAP-GAP)

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

335448

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Forskjeller i lønn og karriere mellom menn og kvinner har avtatt betydelig over tid. Kvinner har en yrkesdeltakelse på samme nivå som menn, nesten like mange kvinner som menn jobber heltid, og kvinner har lenge vært i flertall i høyere utdanning. Llikevel er det fremdeles store kjønnsulikheter på toppen i næringslivet og i de høyeste inntektsgruppene. Vi mangler fremdeles kunnskap og forståelse av hvilke prosesser og mekanismer som fortsatt begrenser kvinners karriereutvikling. Mange studier peker på at omsorgsoppgaver har en større betydning karrieremessig for kvinner enn for menn, spesielt blant høytlønnede. Andre peker på at kjønnsforskjeller i arbeidsmarkedet kan skyldes forskjeller i preferanser og egenskaper som er viktige for å lykkes karrieremessig, som for eksempel ambisjoner og tro på egne evner, vilje til å konkurrere, forhandle og ta risiko. Andre igjen hevder at underbevisste kjønnsstereotypier blant ledere bidrar til at kvinner i større grad enn menn faller av på veien mot lederstillinger. Prosjektet har som mål å gi økt kunnskap om betydningen av bedriftenes ledelsespraksis for å forstå kjønnsforskjeller i karrierer. En del av prosjektet skal studere hvordan kjønnsforskjellene utspiller seg tidlig i karrieren, og om forskjellene kan forklares ved at kvinner bruker større del av arbeidstiden på oppgaver som i liten grad bidrar til å fremme karriere. Den andre delen av prosjektet vil undersøke om det er en sammenheng mellom kjønnsstereotypier blant ledere i næringslivet og kjønnsbalansen i virksomhetene, hvorvidt bedre, eller mer strukturert, ledelsespraksis bidrar til å redusere kjønnsforskjellene, og til slutt hvorvidt implisitte kjønnsstereotypier utgjør en barriere mot implementering av bedre ledelsespraksis. Ved å fokusere på ledelsespraksis som en mekanisme vil prosjektet bidra til viktig kunnskap for videre forskning samt påvirke utviklingen på området ved å peke på tiltak som kan bidra til å bedre kjønnsbalansen i det private næringslivet.

Women have experienced substantial gains over the last decades in many economic areas, with reduced gender gaps in labor force participation, full-time employment, and education. However, we still see a substantial gap in terms of career achievement, particularly in high-income occupations, that is not yet well understood. MAP-GAP is a project proposal at the intersection between personnel economics and behavioral economics. We will analyze how career dynamics are affected by gender differences in beliefs, preferences, and psychological traits, and their interaction with firm practices and gender attitudes among managers. We propose two work packages. First, we investigate if gender differences in the early career years of MBA graduates are driven by management practices that result in a gender imbalance in the allocation of promotable tasks. Next, we ask if implicit stereotypes among managers hinder female career progression, if high quality management is associated with better gender diversity, and if stereotyping is a barrier to the adoption of good management practices. MAP-GAP creatively combine different types of data to take evidence from influential experimental studies and test the findings in a real workplace. Registry data provide detailed information on two important domains: Detailed information on educational background as well as detailed information about labor market choices and outcomes. Experiments and surveys, on the other hand, can provide new understandings of the underlying mechanisms behind the gender gaps. We will elicit individual-level information on career aspirations, beliefs, preferences and psychological attributes as well as task volunteering and allocation for a several cohorts of selected study programs, and firm level data on management practices. This combination of data sources will allow us to advance our knowledge and provide important evidence for a better understanding of the gender differences in the labor market.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder