Tilbake til søkeresultatene

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Effectiveness of peer counseling in addressing psychological distress and exposure to violence among LGBTI population in Nepal

Alternativ tittel: Effektivitet av rådgiving fra likeperson for å håndtere mentalt stress og eksponering for vold blant seksuelle minoriteter i Nepal

Tildelt: kr 12,0 mill.

Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og intersex (LHBTI) personer i de fleste land i verden har flere psykiske problemer enn den generelle befolkningen på grunn av diskriminering, ekskludering, overgrep og marginalisering. Dessverre har ikke LHBTI-personer i mange lav- og mellominntektsland tilgang til psykologisk støtte, og vold mot dem blir ofte ignorert bare fordi de bryter det som blir sett på som akseptable kjønnsnormer. Det lave antallet utdannede spesialister på mental helse i et land som Nepal innebærer at kortsiktige løsninger for å forbedre den mentale helsen blant LHBTI vil være avhengig av andre. Tidligere studier tyder på at rådgivning levert av lekpersoner i lokalsamfunnet kan være effektivt for å forbedre psykologisk velvære. Tatt i betraktning at diskriminering av LHBTI er vanlig også innenfor helsetjenestene, vil denne studien blant LHBTI i Nepal teste om likepersoner kan levere effektiv psykologisk rådgivning. Vi vil tilpasse og styrke ‘Problem Management Plus’ (PM+)-behandlingen utviklet av Verdens helseorganisasjon med en komponent som tar sikte på å redusere noen av årsakene til psykiske plager, nemlig vold, marginalisering og mangel på sosial støtte. LHBTI-personer vil bli invitert til å gi innspill til studien og være involvert som likepersonrådgivere for å gi behandlingen. Etter en forstudie på hvordan behandlingen bør utformes, vil et randomisert kontrollert studiedesign bli implementert for å studere effekten av behandlingen på psykisk helse og vold blant lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interseksuelle personer. Studiefunnene kan brukes til å forbedre den mentale helsen til LHBTI i Nepal og andre lav- og mellominntektsland der de ofte opplever diskriminering, marginalisering og vold. Forskningsprosjektet vil gjennomføres som et samarbeid mellom Public Health and Environment Research Centre i Nepal og Universitetet i Bergen.

Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex (LGBTI) communities in most countries in the world face high rates of mental health issues compared to the general population due to discrimination, exclusion, abuse and marginalization. Unfortunately, in many low and middle income countries the psychological needs of LGBTI people are largely unmet, and violence towards them is often unaddressed just because they are perceived to transgress acceptable gender norms. The low number of trained mental health specialists in a country like Nepal imply that any short-term effort to alleviate the mental health burden among LGBTI must rely on other cadres. There is growing evidence that community-based interventions like counseling delivered by lay members of communities may be effective at improving psychological outcomes. Considering that discrimination of LGBTI is common also within the health services, this study among LGBTI in Nepal thus aims to test the feasibility and effectiveness of using peers to deliver psychological counselling. We will augment the ‘Problem Management Plus’ (PM+) treatment developed by the WHO with a component that aims to alleviate some of the contributing causes of mental distress, namely violence, marginalisation and lack of social support. The study will be conducted using a community based participatory research approach wherein LGBTI people will be invited to give inputs throughout the study from study design to being involved as peer advocates to deliver the intervention. After formative research, intervention effectiveness will be assessed using a randomized controlled trial design with one year follow-up to determine if there is lasting impact of the intervention on mental health and violence outcomes among LGBTI people. The study findings will inform programmes to improve the mental health of LGBTI in other low and middle income countries where they commonly experience discrimination, marginalization and violence.

Budsjettformål:

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn