Tilbake til søkeresultatene

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

PRESHA Project - PREventing Severe Hypertensive Adverse events in pregnancy and childbirth

Alternativ tittel: PRESHA Prosjekt - Forebygging av alvorlig utfall relatert til svangerskapshypertensjon

Tildelt: kr 12,0 mill.

Globalt dør 76 000 kvinner og 500 000 spedbarn hvert år på grunn av svangerskapsforgiftning. Tidlig identifisering av kvinner i risikosonen og iverksettelse av forebygging og behandling vil i stor grad redusere mortalitet og morbiditet, en kjerneprioritet i Bærekraftsmålene. Det finnes globale retningslinjer og modeller for risikoscreening, forebygging og behandling av svangerskapsforgiftning. Imidlertid påvirker flere helsesystembarrierer implementeringen i lavinntektsland. Risikoscreening for svangerskapsforgiftning tidlig i svangerskapet er mulig gjennom måling av biomarkører. Dette vil gi mulighet for effektiv ressursbruk og målrettede forebyggingsstrategier. PRESHA-prosjektet har som mål å forhindre mor- og barn-mortalitet og morbiditet på grunn av svangerskapsforgiftning i lav- og mellominntektsland gjennom forbedret prediksjon, forebygging og klinisk behandling. Prosjektleder er Institutt for Samfunnsmedisin og Global Helse ved Universitetet i Oslo. Partnere er Nasjonalt Senter for Kvinnehelseforskning i Norge ved Oslo Universitetssykehus, Avdeling for Folkehelse ved Catholic University of Health and Allied Sciences i Mwanza, Tanzania og the Julius Center Research Program Cardiovascular Epidemiology ved Universitet i Utrecht, Nederland. PRESHA-prosjektet er unikt i å kombinerer utvikling av nye teknologier med det å styrke organiseringen av eksisterende helsetjenester. Prosjektet vil bruke en innovativ kombinasjon av disipliner og metodiske tilnærminger for å øke kunnskap om eksisterende implementeringsutfordringer. Videre har det som mål å samskape, implementere og evaluere et sett av intervensjoner for forebygging og håndtering av svangerskapsforsgiftning, som er tilpasset og relevant for den tanzaniske konteksten. Gjennom prosess-, effekt- og kostnadseffektivitetsevalueringer vil vi undersøke hvordan denne komplekse intervensjonen på en vellykket måte kan implementeres i Tanzania og i fremtiden oversettes og overføres til andre omgivelser.

Globally 76 000 women and 500 000 infants die each year due to Pre Eclampsia (PE). Early identification of women at risk and timely prevention and treatment of PE will greatly reduce maternal and perinatal death and disability, which is a core priority in the Sustainable Development Goals. Global guidelines and models for risk-screening, prevention and management of PE exist. However, several health system barriers impact their implementation in low-resource settings. These include sub-standard quality of antenatal care, lack of risk screening tools and delays in referral. Risk screening for PE in early pregnancy is possible through measurement of biomarkers (such as PlGF/sFlt-1). This will allow for efficient resource allocation and targeted prevention strategies including aspirin and calcium supplementation and timely referral if needed. The PRESHA Project is unique in combining the promotion of novel technologies (Point of Care tests for biomarkers) with strengthening the organization of existing care processes. The PRESHA project is an interdisciplinary, mixed-method intervention study with three phases: (I) pre-implementation (II) implementation in the participating clinics/hospitals, and (III) post-implementation evaluation. We will use an innovative combination of disciplines and methodological approaches to increase knowledge on the existing implementation challenges and co-create, implement, and evaluate a package of interventions for prevention and management of PE, that is adapted and relevant to the Tanzanian context. This is in line with strategies formulated by the Tanzanian Ministry of Health and Social Welfare. Through process, impact and cost-effectiveness evaluations we will examine how this complex intervention can be implemented successfully in Tanzania and translated to other settings.

Budsjettformål:

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn