Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Conservation Labor: A New frontier in Labor Theory and Conservation Science (CONLAB)

Alternativ tittel: Arbeid med naturvern: Et nytt syn på arbeidsteori og naturvern vitenskap

Tildelt: kr 8,0 mill.

CONLAB er et banebrytende tverrfaglig og komparativt forskningsprosjekt som fremmer forståelsen av hvordan bevaringsprosjekter og -politikk påvirker måtene folk jobber på for å opprettholde levebrødet sitt. Naturvern er avhengig av ulike former for betalt og ubetalt arbeid, og naturvern kan også påvirke hva slags arbeid og hvilken type arbeid folk kan få i andre sektorer. CONLAB undersøker hvordan bevaringsprosjekter påvirker arbeid i) innenfor og utenfor bevaringssektoren, ii) på tvers av sosiale identiteter som kjønn, klasse, kaste og rase, og iii) på tvers av hierarkier av betalt, underbetalt og ubetalt arbeid for bevaring. For å studere disse prosessene empirisk, vil dette prosjektet bli implementert på en komparativ måte i India (Corbett Tiger Reserve og Manas Biosphere Reserve) og Tanzania (Tarangire Ecosystem). Vi vil bruke blandede metoder, inkludert FGDs, en sosioøkonomisk og demografisk husholdningsundersøkelse, semistrukturerte intervjuer og deltakerobservasjon. Prosjektteamet inkluderer erfarne forskere tidlig og midt i karrieren med omfattende feltarbeid og forskningsekspertise i India og Tanzania, og en solid merittliste innen akademisk publisering i ledende tidsskrifter. CONLABs engasjement og innvirkning vil nå langt utover akademia. Vi vil gå i dialog med praktikere og beslutningstakere for å gi råd og forme lokale og globale politikkutformingsprosesser knyttet til bevaring av biologisk mangfold, sosial beskyttelse, velvære og fattigdomsbekjempelse. Prosjektet har potensial til å påvirke politikken knyttet til rettferdige og bærekraftige skift i levebrød, og arbeidsforhold i bevaringsprosjekter og miljøer. Funnene vil også gi kunnskap om bevaringsrelaterte virkninger på arbeidsmarkedene i relaterte sektorer, inkludert turisme, transport og hotell- og servicenæringen. CONLAB-prosjektet er direkte og indirekte relevant for Bærekraftsmålene 1, 5, 8, 10, 13, 15 og 16.

CONLAB is a path-breaking interdisciplinary and comparative research project that advances frontiers of labor theory and conservation science by examining how biodiversity conservation policies, initiatives and projects shape labor dynamics in affected communities. Theoretically, we conceptualize conservation as a mode of production that requires and generates value from different forms of paid and unpaid work. We situate conservation labor and theorize it in the broader context of an international conservation labor regime. This labor regime is underpinned by a particular division of labor and labor dynamics in capitalist societies and postcolonial contexts that are characterized by entrenched social hierarchies cutting across gender, class, caste, race and ethnicity. From this vantage point, CONLAB examines the division of labor and labor dynamics i) within and outside of the conservation sector, ii) across social identities of gender, class, caste, and race, and iii) across hierarchies of paid, underpaid and unpaid work for conservation. To study these processes empirically, this project will be implemented in a comparative manner in India (Corbett Tiger Reserve and Manas Biosphere Reserve) and Tanzania (Tarangire Ecosystem).We will use mixed methods approach, including FDGs, a socio-economic and demographic household survey, semi-structured interviews and participant observation. The project team includes experienced early- and mid-career researchers with extensive fieldwork and research expertise in India and Tanzania, and a proven track-record in academic publishing in leading journals covering conservation social science, human geography, development studies and agrarian change. CONLAB’s engagement and impact will go beyond academia through dialogues with practitioners and policymakers at different scales to advise and shape local and global policy making processes pertaining to biodiversity conservation, social protection, well-being and poverty alleviation.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder