Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Healthcare Workers Well-Being and Safety (WeBeSafe): Ensuring a Sustainable Workforce in the Healthcare sector for the 21st Century

Alternativ tittel: Sikkerhet og helse blant helsearbeidere

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektnummer:

335746

Prosjektperiode:

2023 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Det er et globalt behov for flere helsepersonell og at sykehusene bedre klarer å beholde det kvalifiserte helsepersonellet de har. Et velfungerende helsevesen med kvalifisert personell er viktig for å levere de tjenestene befolkningen trenger og forventer. Sykehusene drives av helsepersonell som jobber turnus for å ta vare på og behandle pasienter døgnet rundt. Turnus eller skiftarbeid er imidlertid assosiert med negative helseeffekter, inkludert økt risiko for ulykker og sykefravær, og høyere turnover (at folk slutter i jobben), men årsaksfaktorene og mekanismene til dette er i liten grad er forstått. Dette prosjektet vil dra nytte av nye datakilder for å fremme vår forståelse av konsekvensene av skiftarbeid, og vi vil identifisere effektive intervensjoner som ivaretar helsen og sikkerheten til helsepersonell og bidrar til at sykehusene klarer å holde på kvalifisert personell. Disse datakildene inkluderer: - Lønnsdata som mål på eksponering for turnus-/skiftarbeid. - Sykefraværsdata og data på uønskede hendelser hentet fra de lokale registrene ved sykehusene. - Radarteknologi for å registrere helsepersonells søvn på en objektiv, rimelig og ikke-påtrengende måte. Vi vil generere ny kunnskap om: a) hvordan skiftarbeid er assosiert med uønskede hendelser ved å sammenstille nye og objektive datakilder, b) hvordan skiftarbeid påvirker helsepersonells søvn, c) sammenstille tre objektive datakilder og få svar på hvilken rolle søvn spiller når det gjelder sammenhengen mellom turnusarbeid og uønskede hendelser, sykefravær og ønske om å skifte jobb, og d) vurdere effekten av økt fleksibilitet i arbeidstiden på ønske om å skifte jobb, søvn, helse, trivsel og sikkerhet. Vi tar sikte på å gi viktig kunnskap om årsaker og mekanismer for ulykker og sykefravær blant helsepersonell, og hvordan man kan legge til rette for å forbedre helsepersonells trivsel, helse og sikkerhet.

A well-functioning healthcare system with qualified personnel is important to respond to a population's needs and expectations – this has become abundantly clear over the last couple of years with the COVID-19 pandemic. Hospitals are run by healthcare workers who work shifts to monitor and treat in-patients around the clock. Shift work is however associated with negative health effects, increased risk of accidents and sickness absence, and higher turnover intention, but the causal factors and mechanisms are not fully understood. This proposal will address the urgent need to take advantage of new and better-quality data sources to advance our understanding of the strains of shift work and to identify effective interventions to improve the retention, well-being, and safety of healthcare workers. We will use pioneering methods to generate new knowledge about: a) how shift work is associated with work-related incidents / accidents (adverse events) by compiling new and objective data sources, b) how shift work affects healthcare workers objectively measured sleep, c) compile three objective data sources and untangle the moderating role of sleep on the relationship between shift work exposure and adverse events, sickness absence and turnover intention, and d) evaluate the effect of increased flexibility in working time on turnover intention, sleep, health, well-being and safety. In sum, we aim to provide vital knowledge about causes and mechanisms of accidents and sickness absence among healthcare workers, and how to intervene to improve well-being and safety of healthcare workers.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder