Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

DjembeDance - Multimodal rhythm in music and dance from West Africa

Alternativ tittel: DjembeDance - Multimodal rytme i musikk og dans fra Vest-Afrika

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

335795

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Musikalsk rytme anses vanligvis som et lydfenomen som oppleves gjennom auditiv persepsjon og kognisjon. Både hverdagserfaring og forskning tyder imidlertid på at folk ikke bare hører musikken og dens rytme, men også ser og føler den. På tross av dette har vi lite kunnskap om hvordan disse multimodale kvalitetene ved rytme former strukturer og detaljer i åpenbare multimodale uttrykk som, for eksempel, dansemusikk, marsjering, musikk til arbeid, symfonisk dirigering eller popmusikkkonserter. DjembeDance-prosjektet er en omfattende casestudie av rytme i djembetromming og -dans fra Mali og er et bidrag til det nye forskningsfeltet koreomusikologi. I dette feltet er en viktig forutsetning at musikk og dans innen en sjanger samhandler og utvikler seg sammen. Djembe er en slik tradisjon. Selv om djembetrommen har gjort sin entré på scener og klasserom rundt om i verden, spilles den i Vest-Afrika først og fremst på offentlige dansesammenkomster. Prosjektet baserer seg på et stort datasett med teknisk avanserte multimediaopptak av slike forestillinger, som kombinerer lyd, video og 3D-bevegelsesdata. DjembeDance vil samle et team av forskere fra etnomusikologi, danseforskning, datavitenskap og musikkognisjon og integrere etnografiske feltarbeidsmetoder, humanistisk fundert musikk- og danseanalyse, kunstig intelligens og psykologisk eksperimentering i et enhetlig teoretisk rammeverk. Prosjektets primære forskningsmål er å undersøke rytmiske, metriske og tidsmessige mønstre i musikk og dansen, samt interaksjonen og koordineringen mellom disse to aspektene ved Djembe-tradisjonen. Et overordnet teoretisk mål er å undersøke hva vi kan lære om rytme når vi forstår den multimodalt og ikke bare gjennom studiet av musikk som lyd. Musikk som lyd er grundig undersøkt og et felt som er rikt på innsikt. Overlatt til seg selv kan det imidlertid resultere i unyanserte påstander, slik som den utbredte, men vanlige oppfatningen om at dans bare er et vedheng til eller respons på musikk.

The ambition of DjembeDance is to advance the methodology and demonstrate the relevance of the emerging field of empirical choreomusicology (integrated music and dance studies). The approach is to provide a multi-method case study of rhythm in West African drum ensemble music and dance. The interdisciplinary project will build on a large, technologically advanced, and culturally rich set of multimedia recordings of djembe drumming and dance performances from Mali captured in 2018. DjembeDance will curate this untapped corpus of audio, video, and 3D movement data, analyse it using state-of-the-art computational analysis tools and triangulate the corpus analysis by additional qualitative and quantitative methods, including ethnography, music and dance analysis, and psychological experimentation. This methodologically innovative project promises to provide new insights into long and hotly debated topics in both the humanities and the sciences, such as the issues of African polymeter and cognitive constraints on rhythm-meter relationships in human expressive behaviour. DjembeDance will challenge the reliance of rhythm research on predominantly auditory/music-based perspectives and the prevailing view that dance is essentially just a response to music; it will advance the understanding of music-dance relationships as bidirectional and interactive and rhythm as a fundamentally multimodal phenomenon. The behavioural and cognitive sciences suffer from a Eurocentric cultural bias, not least because they rely on laboratory research in the Global North. In this context, the project's anticipated scientific impact would take on a political dimension by demonstrating that technologically advanced methods can be embedded in field research contexts, particularly in an African case study. As the djembe drum has spread worldwide in recent decades, DjembeDance also promises to have a social impact on music and rhythm education.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Finansieringskilder