Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Refugee Settlement Locations and Long Run Outcomes

Alternativ tittel: Langsiktige effekter av bosetning av flyktninger

Tildelt: kr 8,0 mill.

Vellykket integrering av flyktninger er en viktig oppgave. Mens det er en relativt stor litteratur om hvordan ulike arbeidsmarked- og utdanningstiltak virker, vet vi langt mindre om viktigheten av hvor flyktningene bosettes. Siden bosetningssted ved ankomst bestemmes av myndighetene og potensielt påvirker livsbanen til flyktninger og deres barn, har troverdig kunnskap fra en norsk kontekst direkte politikkrelevans. På et mer generelt plan, kan analyser av bosetning av flyktninger generere kunnskap om nabolagseffekter som også vil være politikkrelevant for eksempel for lokasjonen til kommunale boliger. Forskningsspørsmålene vi ønsker å besvare i dette prosjektet er viktige og politikkrelevante, og de empiriske og teoretiske kunnskapshullene er store. Prosjektet vil la oss besvare hvordan det aller første bosetningsstedet flyktningene får i Norge påvirker arbeidsmarkedsutfall, integrering, tillit, mental helse og holdninger til likestilling. Ved å studere et spekter av utfall, vil vi dekke dimensjoner av sosial integrering utover sysselsetting og lønn. Et presserende spørsmål vi vil studere, er hvorvidt økonomisk og sosial integrering går hånd i hånd, noe som ofte antas i den norske integreringspolitikken. Prosjektet fokuserer mest på kvoteflyktninger/overføringsflyktninger fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Siden disse flyktningene får tildelt et nabolag for bosetting før ankomst til Norge, og ikke velger bosetningssted selv, vil plasseringen være mindre relatert til andre konfunderende faktorer for integrering og vi forventer at resultatene blir generelle nok til å gi viktige politikkimplikasjoner. Først av alt utgjør kvoteflyktninger størstedelen av flyktninger til Norge nå, ettersom antallet som søker asyl har falt drastisk de senere årene. For det andre kan resultatene generaliseres til andre flyktninger. For det tredje, vil noen av resultatene sannsynligvis kunne generaliseres til hele befolkningen.

The project outlines an ambitious and bold research agenda, addressing empirical challenges related to the study of refugee integration and neighborhood effects. The main objective is to identify causal effects of neighbourhoods on labor market outcomes, social integration, education, trust, mental health, and attitudes. Causal evidence is hard to establish since people typically self-select into areas of residence. Therefore, the project focuses mostly on UNHCR resettlement refugees (which we call quota refugees). As this group are placed in a neighborhood before arriving to Norway, placement is unrelated to potential confounders, something we have also confirmed in previous research. The project is innovative as we can combine the natural experiment of refugee placement to neighborhoods with both register data and a large survey data collection to credibly identify effects and mechanisms. The project will enable us to answer whether the initial placement of refugees affects a wide set of outcomes. By studying a range of outcomes, we cover dimensions of social integration beyond employment and earnings. The project is policy relevant. How to successfully integrate refugees is an important task for governments, for which efficient policy solutions are in high demand. Since initial location is decided by policy, credible evidence from a Norwegian context has direct policy relevance. We also believe that our results are relevant for other groups and for neighborhood effects more generally. The project is interdisciplinary and draws on theories from different fields of the social sciences. The ultimate goal is to push the research frontiers of political science and economics. The project team consists of top national and world leading international scholars from these disciplines and the project leader actively publishes well in both disciplines. We expect that the project will produce top publications.

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon