Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

Nature-based solutions for end use of degraded peat – impacts on climate, biodiversity and policy (PEATWAY)

Alternativ tittel: Naturbaserte løsninger for sluttbruk av degradert torv – påvirkninger på klima, biologisk mangfold og politikk (PEATWAY)

Tildelt: kr 12,0 mill.

PEATWAY skal undersøke ulike naturbaserte løsninger for sluttbruk av torv som en løsning for klimatilpasning i Norge. PEATWAY adresserer de mest kritiske kunnskapshullene knyttet til bærekraftig bruk av torv og torvmark i Norge, nemlig ved å 1) kvantifisere det restaurerbare landområdet og kriterier som definerer det 2) utforske naturbaserte løsningene som er best for ulike torvområder og tar hensyn til varierende nedbrytning og næringsstatus av degraderde torvmarkene 3) undersøke en tilnærming til paludikultur tilpasset nordiske torvmarker (Sphagnum kultivering), som kan bidra til fremtidig verdi- og jobbskaping både innen torvindustri og landbruk 4) tilby en databasert, kvantitativ evaluering av både klima- og biodiversitetspåvirkninger av disse naturbaserte løsningene 5) vurdere mulighetene og begrensningene i det nasjonale lovverket som styrer anvendelsen av disse naturbaserte løsningene, som for øyeblikket hindrer utviklingen av innenlandske insentivmekanismer og handelsordninger. Prosjektets sluttprodukt «1. versjon av restaureringshåndbok for torv i Norge» vil være et klimapolitisk virkemiddel for offentlig forvaltning, industri og sivilsamfunn. PEATWAY -konseptet vil bli utforsket av et tverrfaglig team av eksperter bestående av fire partnerinstitusjoner, hvorav tre er norske og en internasjonal.

PEATWAY will investigate different nature-based solutions (NBS) for end-use of degraded peat and peat deposits as a solution for climate mitigation and adaptation in Norway. PEATWAY addresses the most critical knowledge gaps related to sustainable peat and peatland use in Norway namely by 1) quantifying the restorable landarea and the set of criteria defining it 2) exploring the best-to-use NBS’s tailored for various peatlands and peat deposit taking into account their variable degradation and nutrient statuses 3) investigating a paludiculture (i.e wet farming) approach suited to Nordic peatlands (Sphagnum farming), which may contribute to future value- and job creation both within peat industry and agriculture 4) providing a data-based, quantitative evaluation of both climate and biodiversity impacts of these NBS’s 5) assessing the possibilities and restrictions of the national legislative framework governing the application of these NBS’s, which currently thwarts the development of domestic incentive mechanisms and trading schemes. The project’s final product the “1st version of restoration manual for peat and peat deposits in Norway” will be an invaluable climate policy instrument for public administration, industry and civil society. The PEATWAY -concept will be addressed by an interdisciplinary team of experts consisting of four partner institutions, of which three are Norwegian and one international.

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima