Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Partners in practice: Establishing a system for educational development towards student participation

Alternativ tittel: Praksispartnarar: Å etablera eit system for praksisutvikling retta mot elevmedverknad i skulen

Tildelt: kr 10,0 mill.

«Partners in practice» er et partnerskap mellom lærerutdanning, forskere og skoler. Prosjektet har en ambisjon om å utvikle undervisningspraksis som fremmer elevmedvirkning. Mange tidligere forsøk på å utvikle praksis indikerer at det ikke fins noen raske løsninger på denne utfordringen, så prosjektet vil derfor rette fokuset mot å etablere systemer som kan bidra til gradvis utvikling over tid. Kjernen i disse systemene vil være at de ulike aktørene i fellesskap utvikler og utforsker eksempler på slik praksis. Deretter vil prosjektet legge til rette for deling av disse eksemplene – blant annet gjennom plattformen for Språkløyper. Prosjektet involverer skolefagene norsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag. Prosjektet består av tre hoveddeler, hvor den første delen er organisert rundt etableringen av fagspesifikke grupper av lærere, lærerutdannere og forskere som i fellesskap jobber med å utvikle praksis gjennom utforsking og utvikling av konkrete praksiseksempler. Disse eksemplene er konkretiseringer av undervisningspraksis som fremmer elevmedvirkning, og eksemplene tar ofte utgangspunkt i arbeidet med et konkret problem. Disse problemene kan være tekster, matematiske problemer eller andre typer dilemmaer som kan diskuteres og utforskes. I prosjektets andre hoveddel, studerer vi hvordan arbeidet med utforsking av praksiseksempler påvirker elevers og læreres oppfatninger og forståelse av praksis. Utgangspunktet er her en idé om at en undervisningspraksis som tar utgangspunkt i utforsking av problemer vil endre forutsetningene for elevdeltakelse, og vi søker i denne andre delen av prosjektet etter spor av en slik endring. I den tredje delen av prosjektet retter vi blikket mot skoleledernivået og undersøker i hvilken grad skoleledere anerkjenner mulighetene en slik tilnærming til praksisutvikling gir. En slik anerkjennelse er avgjørende for bærekraftig utvikling av praksis.

Partners in practice is a partnership between teacher education, researchers and schools with an ambition of developing subject didactics that emphasize student participation. The project will establish a dynamic system for professional development that will connect the separate systems of educational practice and teacher education by developing, exploring and sharing high-quality examples from four subject areas (language arts, mathematics, social studies and science) in local partnerships, framed by a dialogic approach to education. The project is organized into three work packages (WP1-3), linked to the three objectives (O1-3 see the box above) and a set of research questions (RQ1-3) and assumptions: In WP1 we will investigate challenges and opportunities in the partnership-based approach to professional development (RQ1.1), while also focusing on examples of what is possible to achieve (RQ1.2), based on the assumptions that 1) effective professional development must be context-sensitive, realistic, and supported by school leadership, and that 2) teaching with problems can change how teachers plan and perform teaching, and how they understand knowledge and learning. In WP2 we will investigate how the interventions affect the understanding of disciplinary practice and roles among students and teachers (RQ2), based on the assumption that 1) the transmission model of knowledge and learning is a key obstacle for change and that 2) teaching with problems presented as first-hand experience can change the conditions for student participation. In WP3 we will investigate how key stakeholders experience the system for educational development (RQ3). We assume that school leaders and administrators will acknowledge the realistic approach and the understanding of student participation in disciplinary practices. Such acknowledgement is necessary in order to overcome the gravitational pull of traditional practices.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder