Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Systematic detection and mitigation of antimicrobial resistance in soil environment and animal health contributing to human health

Alternativ tittel: Systematisk påvisning og reduksjon av antimikrobiell resistens i jord og i dyrehelse, som bidrar til menneskers helse

Tildelt: kr 12,0 mill.

Siden oppdagelsen av penicillin har antibiotika bidratt til å bekjempe bakterielle infeksjoner og redde menneskeliv. Omfattende, global bruk av antibiotika i klinisk behandling, og innen husdyrproduksjon for å fremme vekst og forebygge sykdommer, har imidlertid gitt økt forekomst av antibiotikaresistens (AMR). AMR har blitt en akutt trussel mot folkehelsen globalt, og dreper minst 1,27 millioner mennesker globalt og var forbundet med nærmere fem millioner dødsfall i 2019 (www.cdc.gov). Effektiv kontroll av forekomsten av AMR krever felles innsats fra det internasjonale samfunnet. Bruk av husdyrgjødsel eller organisk gjødsel basert på husdyrgjødsel - spesielt fra svineproduksjon, som er et primærkilde til antibiotikaresistente bakterier - øker risikoen for horisontal genoverføring av antibiotikaresistens fra kjøttproduksjon til andre deler av landbruket, for eksempel grønnsaksproduksjon og fruktdyrking – noe som igjen kan påvirke både dyrs og menneskers helse. Målet med SiNorAMR-prosjektet er – gjennom kinesisk-norsk samarbeid – å bidra til «?n Helse» nettopp ved å takle AMR ved å etablere en systematisk påvisningsmetode for antibiotikaresistens og antimikrobielle resistensgener for på den måten å dempe antibiotikaresistens og eventuelt smittetrykket i landbruksjord og kontrollere for antibiotikaresistensgener og antibiotikaresistente bakterier forbundet med kjøttproduksjon. SiNorAMR-konsortiet ledes av NIBIO; med partnere både fra akademia og privat sektor i både Norge og Kina, og som dekker prosjektets kompetansebehov. Gjennom SiNorAMR-prosjektet kombineres og deles Norges erfaring, metodikk, kunnskap og løsninger med å redusere og eliminere antibiotikabruk i dyrefôrdeles med våre kinesiske partnere, og som så implementeres i Kina. SiNorAMR-prosjektet er et viktig initiativ og et viktig bidrag til vitenskapsbaserte løsninger for å støtte politikk og rettshåndhevelse i arbeidet med å redusere antibiotikaresistens – en global trussel for " ?n Helse ".

Antibiotics are widely used in animal husbandry to promote growth and prevent diseases, but global spread of antimicrobial resistance (AMR) and antimicrobial-resistant genes (ARGs) due to the abuse of antibiotics has caused severe challenge to "One Health" (www.who.int). Application of animal manures or manure-based organic fertilizers, especially from swine production which is a primary reservoir for antibiotic resistant bacteria (ARB), amplifies the risk of horizontal gene transfer (HGT) of AMR from animal production systems to the agricultural environment and food chain (e.g., vegetables and fruits), potentially impacting animal and human health. Our SiNorAMR project aims to tackle AMR by establishing a systematic detection method for AMR and ARGs to mitigate AMR in the soil agricultural ecosystem and control the ARGs and antimicrobial-resistant bacteria (ARB) during animal production through Norway-China collaboration, contributing to "One Health". The project is led by a senior female scientist with a consortium consisting of experienced senior group leaders balanced with junior scientists and PhD students from Norway (NIBIO, NMBU, NVI) and China (HAAS, NJAU) to assure successful execution of the project and to achieve the anticipated outcomes. Urban Gartneren AS in Norway play a key role in the designed two case studies. China ranks on the top in terms of antibiotic consumption and has imposed law enforcement to reduce the AMR problem. Through this SiNorAMR project, Norwegian experience in reducing and eliminating antibiotic use in animal feed and knowledge, methodologies and solutions developed in this project can be shared with our Chinese partners, and subsequently implemented in China in the future. Thus, this SiNorAMR project is a timely initiative to contribute to science-based solutions to support the policy and law enforcement to mitigate the AMR, a global threat to "One Health".

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet