Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Biotransforming mycotoxin-contaminated raw materials into valuable feed sources by detoxification in insect larvae

Alternativ tittel: Biotransformasjon av muggsoppgift-kontaminerte råmaterialer til verdifulle fôringredienser gjennom avgiftning i insektlarver

Tildelt: kr 1,6 mill.

Oppdrett av insekter kan være med å gjøre fôrproduksjon til husdyr og til fisk i akvakultur mer bærekraftig. Proteiner og fett fra insektlarver er verdifulle råmaterialer som kan erstatte ingredienser som er produsert på mindre miljøvennlig vis. Insektoppdrett trenger mindre vann, kjemikalier og plass enn vanlig landbruk, noe som reduserer karbonutslipp og det økologiske fotavtrykk. Lavene til den Svarte Soldatfluen (BSF) er av spesiell interesse siden de kan fôres med de forskjelligste typer organisk materiale, inkludert avløpsslam og matavfall som er infisert med muggsopp, uten at de viser tegn til redusert velferd. Dette egenskapet gir nye bruksmuligheter for råmaterialer som ellers måtte kastes. Likevel, robustheten til insektene setter spørsmålstegn på hva som skjer med giftige stoffer i det kontaminerte fôret etter larvene har spist det. Muggsoppbevokst materialer kan inneholder betydelige mengder av forskjellige muggsoppgifter som kan være svært skadelig eller til og med dødelig for pattedyr. Ifølge det har myndigheter innført maksimale nivåer for de mest relevante muggsoppgifter i mat og fôr. Det er derfor viktig å vite om nye fôrtyper produsert med insektprotein og –fett fortsatt inneholder muggsoppgifter, eller om larvene klarer å fjerne eller avgifter disse stoffene. Før dette er klar og risiko til husdyr og mennesker fra konsum av produkter som inneholder insekter kan utelukkes, vil bruken av organisk avfall i insektoppdrett ikke godkjennes. Fortsatt er BSF larvenes evne til avgiftning av muggsoppgifter stort sett ukjent. DetoxBug prosjektet har målet å tette dette kunnskapshull ved å studere prosesser (metabolisme) i larvene som forandrer molekylstrukturen til muggsoppgiftene og dermed reduserer toksisiteten. I tillegg skal nivåer til muggsoppgiftene måles i larvene, avføring og fôrrester. Prosjektet er et samarbeid mellom norske BSF bedrifter og Veterinærinstituttet.

Efforts to use insects as ingredient in novel feed and food products are increasing, as they are a valuable source of high-quality protein and fat. At the same time, insects can be reared on low-quality organic matter, and insect farming requires less water, chemicals and space than conventional agricultural production, reducing the environmental footprint. The larvae of the black soldier fly are of special interest: They are able to feed on all kinds of organic matter, increasing the circular use of otherwise discarded by-products, which is of great significance in bioeconomic strategies for sustainable food and feed production. This versatility of the insects rises, however, questions regarding the safety of the derived products. Low-value feed such as spoilt grains and food waste often contain mycotoxins that are produced by different fungi. Black soldier fly larvae and other insects show promising survival rates, when exposed to relatively high levels of mycotoxins, but a notable content of mycotoxins would constitute a threat to consumers of insect-derived products. Considering the risk to human and animal health from mycotoxins, food safety authorities worldwide have implemented maximum levels for frequently occurring and highly toxic mycotoxins. It is thus a requirement for the utilisation of larval resources that the fate of the absorbed mycotoxins is elucidated. However, the detoxification capacity, metabolism pathways and biotransformation products of mycotoxins in insects are largely unknown. This significant knowledge gap prevents the assessment of health risks connected to the use of larval products as nutritional ingredients. The DetoxBug project aims to fill this gap by studying the biotransformation of major mycotoxins in black soldier fly larvae, and determine their distribution in insect larvae, frass and residual feed materials. The project is a collaboration between the Norwegian black soldier fly industry and the Norwegian Veterinary Institute.

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Finansieringskilder