Tilbake til søkeresultatene

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KSP: SALMON BROODSTOCK CARRYING STERILTY TO THE NEXT GENERATION (SALSTER)

Alternativ tittel: STAMFISK SOM BÆR MED GENETISK STERILITET TIL NESTE GENERASJON

Tildelt: kr 19,3 mill.

Hovedmålet med SALSTER-prosjektet er å utforske og etablere bioteknologiske metoder for industriell produksjon av genetisk steril laks, med det sekundære målet å utforske markedspotensialet til slike bioteknologiske metoder. Mesteparten av all lakseproduksjon i Norge foregår i åpne merder i sjø og slik akvakultur er utsatt for rømningsfare. Ved rømming kan oppdrettslaks krysse seg ut med ville populasjoner, og dermed påvirke den genetiske sammensetningen til villaks. Slik inn kryssing anses som det mest negative, langsiktige miljøfotavtrykket til merdoppdrett av atlantisk laks. Dette aspektet har nylig fått enda større aktualitet siden villaksen er kommet på rødlista over truede arter i Norge. For å oppnå biologisk inneslutning av oppdrettslaks er bruk av steril fisk i kommersiell akvakulturvirksomhet en bærekraftig grønn strategi og kan brukes til å beskytte ville bestander av laks. Den eneste tilgjengelige metoden for å sterilisere laks i kommersiell skala er ved triploidisering. Imidlertid er triploid laks; følsomme for suboptimale oppdrettsmiljøer, noe som gjør dem utsatt for skjelettdeformasjoner, mindre tolerante for økende sjøvannstemperatur og er ikke en bærekraftig løsning for produsentene. I dette prosjektet skal vi å utforske nye muligheter for å indusere sterilitet ved å bruke gen editering. Ved å bruke denne teknologien vil vi videreutvikle to metoder som tar sikte på enten storskalaproduksjon av steril fisk som; mangler kjønnsceller (VIRGIN laks) eller evne til å bli kjønnsmodne (FOREVERYUNG laks). Slike sterilitets løsninger kan beskytte ville stammer, men i tillegg til dette vil bruk av slik steril fisk forhindre pubertet i oppdrettsfisk, og dermed unngå betydelige velferdsproblemer, som redusert vekst, lavere kjøttkvalitet og økt mottakelighet for sykdom. I tillegg sikrer bruk av steril fisk immaterielle rettigheter (IPR) for avlsselskaper.

The primary objective of this project is to explore and establish, biotechnological methods for industrial scale production of genetically sterile salmon, with the secondary aim being to conclude on the market potential of such biotechnological methods. Currently, Atlantic salmon is to a large extent cultivated in open sea cages with the associated risk of escape. Upon escape, farmed Atlantic salmon may genetically introgress into wild populations, thereby affecting the genetic integrity of native populations also in terms of life history genetics. This effect is considered to be the most negative, long-term environmental footprint of Atlantic salmon open-sea cage farming. This aspect recently gained even more relevance now that wild salmon has been added to the red list of threatened species in Norway. Therefore, using sterile fish in commercial aquaculture operations is a sustainable strategy to achieve biological containment of farmed salmon. Currently, the only method available to sterilize commercial-scale numbers of salmon is by triploidization. However, triploid salmon are generally more sensitive to suboptimal rearing environments making them prone to skeletal deformities. Here we propose using two biotechnological approaches to produce sterile fish; (i) genetically sterile fish lacking germ cells in production fish (VIRGIN offspring), derived from genetically sterile but fertile broodstock (VIRGIN BS), or (ii) surrogate produced genetically sterile gametes, which results in 100% sterility in fish produced by these gametes (FOREVERYOUNG salmon). Significant benefits are associated with the proposed, new approaches in salmon. Both of these sterility methods prevent puberty, thereby avoiding significant welfare problems, such as reduced growth, lower flesh quality and increased disease susceptibility. For breeding companies sterile fish safeguard Intellectual Property Rights (IPR).

Budsjettformål:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping