Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

DIRECT CONVERSION OF CO2 AND HYDROGEN TO FUELS (DICO2F)

Alternativ tittel: DIREKTE KONVERTERING AV CO2 OG HYDROGEN TIL DRIVSTOFF (DICO2F)

Tildelt: kr 10,3 mill.

Dette er et samarbeids- og kunnskapsbyggende prosjekt mellom NTNU, NORCE, Equinor, Elkem, Cambi, Avinor og Nordic Electrofuel. Den globale etterspørselen etter miljøvennlig drivstoff øker i et eskalerende tempo. En måte er å omdanne CO2 med grønt hydrogen for bærekraftig drivstoffproduksjon. Elektrodrivstoffet eller e-Fuels-teknologien gjennom Fischer-Tropsch-metoden kan produsere drop-in drivstoff ved bruk av grønn H2 og CO2. Det sist annonserte og største prosjektet er lokalisert i Norge, Herøya (Nordic Electrofuel, 2020). Den største utfordringen med hensyn til kommersialisering av e-fuel-teknologi er fortsatt høye produksjonskostnader. Dette prosjektet skal derfor ta for seg effektiviteten til nøkkeltrinnene i produksjonsprosessen for e-Fuels ved å kombinere utviklingen av en ny bifunksjonell katalysator og nye prosessdesignkonsepter. Det foreslåtte prosjektet (DICO2F) har som mål å lage en ny katalysator med tilfredsstillende aktivitet, selektivitet og levetid, samt oppnå karbonutbytte på mer enn 90 % og energieffektivitet fra hydrogen til drivstoff på mer enn 85 % av den totale prosessen. Resultatene fra prosjektet vil kunne gi en lønnsom og bærekraftig prosess for direkte CO2-konvertering til drivstoff fra CO2 og grønn H2, samt utnytte CO2-utslippene fra relevant norsk industri.

This is a collaborative and knowledge-building project between NTNU, NORCE, Equinor, Elkem, Cambi, Avinor and Nordic Electrofuel. The global demand for environmentally sustainable fuels is rising at an escalating pace. One way is to convert CO2 with green hydrogen for sustainable fuel production. The electrofuels or e-Fuels technology through Fischer–Tropsch route can produce drop-in fuels using green H2 and CO2. The most recently announced and largest project is situated in Norway, Herøya (Nordic Electrofuel, 2020). The significant challenge for commercializing e-fuel technology is still currently high cost of production. This project is to address the efficiency of the key steps in e-Fuels production process by combing the development of a novel bi-functional catalyst and novel process design concepts. The aim of the project is to develop a novel catalyst and design concepts for a viable process to realize one step conversion of CO2 to liquid fuels at moderate temperatures in the 300-400 °C range. The project mainly consists of 1) bi-functional catalyst development based on our knowledge on a novel catalyst system; 2) kinetic studies and stability evaluation of the selected catalyst; 3) process design to optimize energy and economics of the chemical process; 4) life cycle analysis to assess the CO2 reduction potential of the new process design. The proposed project (DICO2F) aims to obtain an industry attractive novel catalyst with satisfactory activity, selectivity and lifetime, as well as achieving carbon yield of more than 90% and energy efficiency from hydrogen to fuel of more than 85% of the overall process, i.e. electrolysis not included. The results from the project could provide a viable direct CO2 conversion to liquid fuel process for sustainable liquid fuel production from CO2 and green H2, and exploited to reduce the CO2 emission of relevant Norwegian industries.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi