Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

SEMPER: Self-Efficacy in Mathematics, Pathways in Education and Research

Alternativ tittel: SEMPER: Mestringsforventninger i Matematikk, Prosesser i Undervisning og Forskning

Tildelt: kr 10,0 mill.

Om elever tenker at de ikke kan lære matematikk, er det vanskelig for lærere å overbevise dem om noe annet. Derfor trenger vi bedre kunnskap om hvorfor elever begynner å tro at de ikke kan lære matematikk, og om hvordan lærere kan tilrettelegge undervisningen for elever med forskjellige oppfatninger. SEMPER vil utvikle nødvendig kunnskap om elevers individuelle læringsprosesser i matematikk, samt læreres tilpassete opplæring for å støtte disse prosessene. Vi ser for oss en matematikktime i 8a. Midt i rommet sitter Jamila, hun blir ferdig med oppgavene i rekordfart, og begynner på ekstraarket. Ved siden av henne sitter Tom. Han jobber saktere, men tenker fortsatt han er ganske god i matte. Sofia, derimot, borte i hjørnet, blir stresset av at hun ikke jobber like raskt, og tenker på hvor dårlig hun er i matte. Hvordan skal læreren støtte de forskjellige elevenes reaksjoner? Hva slags tilbakemeldinger kan være nyttige for forskjellige elever, for å støtte positive selvoppfatninger og mestringsforventninger? Eksempelet viser at det er viktig å utvikle kunnskap om hvordan lærere kan støtte forskjellige elevers læringsprosesser, og tilpasse undervisningen til elevenes behov. Begrepet "one size fits all" er motstridende med premisset for dette prosjektet. Gjennom aktivt partnerskap mellom ledende internasjonale forskere, lærerutdannere og praksisfeltet vil SEMPER implementere et ambisiøst forskningsdesign der vi kombinerer grunnforskning om elevers læringsprosesser med en intervensjon for læreres profesjonelle videreutvikling. Forskning på temaene undervisning og læring, som ofte forfølges separat, blir dermed integrert. Kunnskapen fra SEMPER vil være viktig for å videreutvikle læreres kunnskap og kompetanse for å identifisere og støtte elever med forskjellige evner og oppfatninger i matematikk, og dermed redusere hyppigheten av maladaptive mestringsforventninger i matematikk hos elever i ungdomsskolen, med påfølgende negative implikasjoner for individet og samfunnet.

When students come to believe they are no good at learning mathematics, it is difficult for teachers to teach them otherwise. As such, we need to learn more both about how students come to believe they are no good at learning mathematics and how teachers can provide differentiated instruction for students with different beliefs. SEMPER will develop much needed knowledge regarding students’ individual learning processes in mathematics, and teachers’ differentiated teaching to support these processes. Imagine Andrea, who completes her multiplication tables in record time. Kamil, next to her, works at a slower pace, but thinks he is an adequate mathematician. Sophie however, who also works at a slower pace than Andrea, feels inadequate in comparison, and gets distressed. How can teachers deal with the different student reactions? What kind of feedback can be given to different students to enhance their beliefs? This demonstrates that it is important to develop knowledge about how teachers can support the learning processes of different groups of students and differentiate instruction to the need of the student. A "one size fits all" approach to teaching appears antithetical to this project. Through active collaboration between international research experts, teacher educators, and the field of practice SEMPER will implement an ambitious research design combining research on students’ processes with a teacher professional development intervention, connecting the dots between the often-separate research themes of teaching and learning. The knowledge developed through this project is important as it can enhance teachers’ knowledge and skills to identify and support students with different mathematics beliefs and skills, and thus reduce the prevalence of maladaptive mathematics self-beliefs of lower secondary students and the subsequent personal and societal implications.

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder