Tilbake til søkeresultatene

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi

Enabling transition to circular economic consumer practices for e-products in Norway

Alternativ tittel: Oppskalering av sirkulære forbrukerpraksiser for e-produkter i Norge

Tildelt: kr 13,7 mill.

Prosjektnummer:

336237

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Geografi:

Samarbeidsland:

Forbruk av elektriske og elektroniske produkter (e-produkter) i husholdningene bidrar til økende mengder farlig EE-avfall, miljøødeleggelser og klimagassutslipp. Mens aktører innenfor næringsliv, frivillige organisasjoner og offentlig sektor i økende grad har vært pådrivere for å implementere strategier for en mer sirkulær økonomi, har forbrukerne i langt mindre grad vært engasjert. Dette skyldes ikke bare er mangel på interesse og motivasjon blant innbyggerne, men også at forbruk av e-produkter i også i stor grad styres av produkttilgang, teknologisk design, kunnskap og sosiale normer. Dette skaper uheldige lock-in situasjoner som har vist seg å være svært vanskelige å komme ut av. eLife-prosjektet vil møte disse utfordringene ved å studere hvordan innovative virksomheter som prøver ut nye metoder for sirkulært forbruk i lokalsamfunn, kan være drivkrefter for en raskere oppskalering av sirkulære forbruksvaner. Fire innovative aktiviteter som fokuserer på henholdsvis reparasjon, gjenbruk og utlån skal studeres i samarbeid med lokale partnere. Basert på disse case-studiene skal det utvikles ny kunnskap om hvordan lokale aktiviteter kan bidra til læring, kunnskapsdeling og involvering av brukere, og derigjennom en raskere omstilling i forbruket av e-produkter. Ved hjelp av data som genereres innenfor alle case-studiene skal det gjøres analyser av klima- og miljøkonsekvenser med utgangspunkt i livsløpsanalyser. I forbindelse med case-studiene, skal det gjennomføres en serie med innovasjons-workshops og et scenarioer som beskriver veier mot et mer sirkulær økonomisk forbruk av e-produkter, og hvilke reguleringer og tiltak som vil være effektive.

Consumption of electrical and electronic products (e-products) in households is currently responsible for producing increasing amounts hazardous e-waste, contributing to environmental degradation and growing GHG emissions. While industries, NGOs and governments have heavily promoted CE ideas and strategies, consumers have yet to embrace CE on a large scale. Studies suggest that the problem is not solely a lack of interest and motivation among citizens, but that consumption habits depend to a significant degree on external factors, such as infrastructure and technology, institutions, that can create lock-in situations. The eLife project will address these challenges by studying how emerging niche activities promoting lending, repair and reuse of e-products in local communities, can be driving forces for an upscaling of low-emission consumption of e-products. Four such initiatives are studied in collaboration with local partners and actors. Through these studies new knowledge will be developed on how local niches can contribute to learning, knowledge sharing and involvement and as such wider transformations in the regime for e-product consumption. Data from activities at the case sites is used to estimate climate and environmental impacts based on life-cycle assessment analyses. This is needed to create just assumptions and to quantify the impacts of changed consumer practices, which are to be used in later stages of the project. In close connection with the continuous studies of the niche cases, the transition arena method and the co-creation workshops will be applied to locate action and strategies to guide a transition to a zero-emission system for consumption of e-products. Based on these findings, backcasting scenario techniques are used to outline pathways toward a circular economic model for e-products, and relevant policies and action needed to reach desired outcomes are defined.

Budsjettformål:

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi