Tilbake til søkeresultatene

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Small city regions – development, resilience and sustainability

Alternativ tittel: Småby-regioner - utvikling, robusthet og bærekraft

Tildelt: kr 8,8 mill.

Norge er av de europeiske landene med høyst andel bosatte i mindre byregioner (MBR). Det er snakk om et stort antall småbyer med omland spredt lokaliserte over et stort geografisk område. MBR har vært grunnlaget for landets høye verdiskaping basert på spredte natur- og kompetanseressurser, godt fordelte velferdstjenester, desentraliserte bosetting og høye livskvalitet for mange. De spiller en nøkkelrolle for nasjonale mål om regionalt balansert utvikling og bærekraftige regioner i hele landet, men fått mindre oppmerksomhet i politikk og forskning. MBRene står overfor store utfordringer med demografien, næringsomstillinger, teknologiendringer, velferdstjenester og kommuneøkonomi under press. I arbeidet med å utvikle mer attraktive og bærekraftige byer og regioner er det behov for økt kunnskapsutvikling og -spredning med særskilt fokus på og relevans for MBR. Prosjektets mål er å bidra med ny kunnskapsutvikling om MBRs utvikling, attraktivitet og bærekraft med relevans for politikk, planlegging og utviklingsarbeid på lokalt, regionalt og nasjonalt. Sentralt i prosjektet er å: • Drøfte teori og begreper om MBR, attraktivitet, robusthet og bærekraft • Klassifisere og beskrive hovedtyper og -variasjoner av MBR, strukturer og utviklingstrekk i Norge • Analysere utvalgte MBRs økonomiske, demografiske og sosio-økonomiske utvikling, attraktivitet, bærekraftstatus og utfordringer (sos, mil, øk) (case) • Belyse styringssystem og institusjonell kapabilitet, med særskilt fokus på stedsbasert ledelse, samskaping og konflikthåndtering for økt attraktivitet og bærekraft (case) Prosjektet ledes av NIBR OsloMet og har 5 partnere (Nordlandsforskning og fylkeskommunene i Nordland, Møre og Romsdal, Innlandet og på Agder) pluss ressursgruppe med 5 internasjonale eksperter. Prosjektet er forankret til et samfunnsgeografisk perspektiv, trekker også veksler på planleggingsfag, statsvitenskap og samfunnsøkonomi. Basert på både kvantitative og kvalitative metoder og data.

SMACREG investigates smaller cities (SC) and their functional regions (SCR) in Norway with focus on socio-economic development, resilience and sustainability. Norway is among the European countries with the largest share of residents living in SC/SCR which also are highly scattered into a great territory. The SCR have been crucial to the high value creation, distributed welfare services, decentralized settlement pattern and quality of life across the country. But new challenges with regard to sustainablity, aging and lack of young adults, restructuring of industries and services, is more present, as well as new possibilities associated to digitalization and the green shift. To develop resilient, attractive and sustainable SCRs, there is a need for knowledge development and -sharing about their specific socio-economic developments paths and challenges, institutional capabilities, barrieres and potentials in different contexts. Each of the SCRs consist often of several small municipalities that individually often lack sufficient resources and competencies, which underline a need for cooperation between municipalities of each SCR, as well as external with county administrations, knowledge institutions, national organisations etc. The project develop knowledge that should strengthen policy frameworks, capability building and governance for resilient and sustainable SCRs, and with that be supportive for balanced regional development in Norway. The project will also contribute to international urban and regional research on smaller city regions. The project is divided into the following work packages: 1.Theoretical and conceptual discussion and framework 2.Smaller cities and their regions, main types/varieties, structures/development in Norway (extensive analysis) 3.Socio-economic paths, resilience and sustainability (case) 4.Institutional capacities and place-based leadership (case) 5.Synthesis and recommendations 6.Knowledge platform and communication activities

Budsjettformål:

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning