Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Functional fish habitats in hydropower reservoirs

Alternativ tittel: Funksjonelle habitater for fisk i vannkraftmagasiner

Tildelt: kr 13,3 mill.

Målet med FunkyFish, er å undersøke hva som kjennetegner gode gyte- og oppvekstområder for fisk i vannkraftmagasiner, og å foreslå en feltprotokoll for hvordan man kan kartlegge slike områder på en kostnadseffektiv måte. Når fiskebestander i magasiner reduseres, har det vært vanlig å sette ut ungfisk drettet opp i klekkerier for å styrke bestanden. Men ifølge dagens regelverk bør man unngå bruk av settefisk og heller legge til rette for økt naturlig rekruttering. Det er imidlertid ofte vanskelig å vite om mangel på gyte- og oppveksthabitat er den begrensende faktoren, eller om det kan være andre årsaker til redusert fiskebestand, slik som dårlig næringstilgang eller økt konkurranse. Den viktigste grunnen til dette er at det er logistisk krevende å undersøke gyte- og oppveksthabitat i innsjøer, særlig i dypere områder. Ettersom det er så mange vannkraftmagasiner i Norge og mange av dem er veldig store, så er det urealistisk at vannkraftprodusenter har mulighet til å gjennomføre detaljert habitatkartlegging i alle magasiner. Derfor ønsker vi i prosjektet FunkyFish å finne en mer effektiv måte å gjennomføre habitatkartlegging i magasiner på. Vi vil konsentrere oss om gyte- og oppveksthabitat for ørret og røye siden dette er de to mest vanlige fiskeartene i norske magasiner. Gjennom å gjøre detaljerte feltstudier i utvalgte case-magasiner, der vi kombinerer en rekke ulike metoder for å kartlegge både fysisk habitatkvalitet og fiskens habitatbruk, er målet å identifisere de mest kostnadseffektive metodene for å identifisere egnet habitat for naturlig rekruttering. Basert på denne kunnskapen vil vi lage en feltprotokoll som kan hjelpe kraftprodusenter og forvaltningen med å gjennomføre habitatkartlegging i magasiner. Vi vil også foreslå mulige fysiske habitattiltak som kan øke naturlig rekruttering.

FunkyFish will provide new knowledge that facilitates balancing biodiversity protection in hydropower reservoirs with flexible energy production. Self-reproducing fish populations are a basic requirement for a functioning freshwater ecosystem. However, the knowledge of habitat requirements of fishes spawning in reservoirs is limited. Fish stocking has been used as a mitigation measure in Norwegian reservoirs for decades, aiming to compensate for lack of natural fish recruitment caused by hydropower impacts. Today stocking is only used when natural fish recruitment has been permanently lost, as the primary aim is to implement habitat improvement measures to support natural reproduction. However, evaluating whether lack of suitable recruitment habitat is a bottleneck for the fish population is often difficult, because identifying spawning sites may be logistically challenging, particularly in deeper areas. Given the high number and often large size of Norwegian hydropower reservoirs, it is not realistic that hydropower companies are able to perform detailed habitat mapping in all reservoirs. Therefore, FunkyFish aims to develop a cost-effective sampling protocol to identify recruitment habitats in reservoirs. Past studies of reservoir spawning have largely been limited to mapping of already known or assumed spawning areas. However, through detailed field work in several case reservoirs where we will use several complementary methods to collect both physico-chemical and biological parameters, we aim to create a sampling protocol that can be used to also identify unknown spawning habitats in a cost-efficient way. This is strongly needed by the scientific community, environmental managers, and hydropower companies, as little is known about the early life stages of reservoir fishes.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi