Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

New perspectives on inclusion as a process in diverse school environments

Alternativ tittel: Nye perspektiver på inkludering som en prosess i en mangfoldig skole

Tildelt: kr 10,0 mill.

Forskningsprosjektet INCLUSCHOOL har som mål å utvikle ny kunnskap om inkludering og inkluderende praksiser i skolen. Prosjektet har et brukersentrert design og gjennomføres i nært samarbeid med en skole med et særlig stort og variert elevmangfold. Inkluderende utdanning står høyt på den globale agendaen. Salamancaerklæringen (1994) fastslår at inkludering innebærer at den ordinære skolen har ansvar for å ivareta alle elevers behov, og at dette er et mål for alle land i verden. Også FNs bærekraftmål 4 omhandler inkludering i skolen og fastslår at «Inkluderende opplæring av god kvalitet for alle er en av de viktigste byggesteinene for velstand, helse og likeverd i alle samfunn». Til tross for føringer og gode politiske intensjoner viser både internasjonal og nasjonal forskning at det er stor avstand mellom idealet om inkludering og skolens faktiske praksis. Særlig er noen elevgrupper i risiko for utenforskap og marginalisering; elever med særskilte behov, elever med funksjonshemming, minoritetsspråklige elever og elever med utfordrende psykososiale hjemmeforhold. Dette har alvorlige konsekvenser både for elevers helse og læring her og nå, og for deres videre utdanning og arbeids- og samfunnsdeltakelse. Det er derfor et stort behov for mer forskningsbasert kunnskap om inkludering, og for utvikling av mer inkluderende praksiser i skolen. Særlig etterspørres mer elev- og kontekstsensitiv kunnskap. På bakgrunn av dette undersøker INCLUSCHOOL-prosjektet hvordan inkludering oppleves, oppfattes og praktiseres av elever, lærere og andre profesjonsutøvere tilknyttet skolen. Gjennom tre delstudier vil prosjektet bidra med kunnskap om elevers perspektiver på inkludering og deres medvirkning i skolens inkluderingsarbeid, om inkludering som interaksjonell praksis i språklig og kulturelt sammensatte skolemiljøer, og om elevers medvirkning i tverrprofesjonelt samarbeid, i den spesialpedagogiske tiltakskjeden og ulike profesjonsutøveres forståelse av dette.

The INCLUSCHOOL project will gain new research-based knowledge about inclusion in diverse school-environments. The project is carried out together with the super-diverse Huseby school, the Change Factory, and the teacher education program at NTNU. Adopting a user-centered, collaborative approach, it explores how inclusion is perceived, experienced, and practiced by students, school staff and other professionals. In order to develop a joint understanding of what inclusion is and how inclusive practices can improve, the project facilitates and explores student's voices and agency. Trough three work packages the overarching research questions are investigated:How is inclusion co–created in heterogenous school environments (WP1)? How is inclusion done interactionally in adult-child-conversations(WP2)? How is inclusion perceived and practiced in interprofessional collaboration (WP3)? All questions address the need for knowledge, new perspectives, and improved practice with regards to inclusion in school. WP1 has an exploratory design, focusing on inclusion as a co-created process between teachers and students; investigating how inclusion can be based in students’ experiences and understandings. WP2 has an interactional approach, with analysis of adult-child-conversations, exploring how children are given opportunities to express themselves and draw on their lifeworld experiences. Through a case-study design, WP3 focuses on how 3-4 children can express themselves in the process leading up to an expert assessment of the right to (inclusive) special education. WP3 also uses an experimental vignette design, exploring how to achieve joint child-centered attitudes and understandings of actions in interprofessional collaboration towards inclusion. The projects ambition is to gain cutting-edge, actionable, ‘bottom-up’ knowledge that can inform and improve inclusion practices in school, as well as contribute to strengthening approaches to school inclusion in teacher education.

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder