Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Data and models to optimize maritime CO2 transport and offshore injection

Alternativ tittel: Data og modeller for å optimalisere maritim CO2-transport og utaskjærs injeksjon

Tildelt: kr 8,0 mill.

Innen 2030 må vi utvikle et system av fullskala, fleksible og kostnadseffektive logistikk-kjeder som gjør det mulig å samle, transportere, injisere og trygt lagre flere titalls millioner tonn CO2 hvert år. Dette kommer til å omfatte CO2 fra mange kilder rundt Nordsjøen, med varierende renhet. Ett konsept som potensielt kan spare store kostnader er å transportere CO2-en med skip for utaskjærs lossing og direkte injeksjon i berggrunnen under havbunnen. I CO2FFER vil vi utføre grunnleggende forskning for å understøtte optimalisering og utvikling av slike konsepter, med fokus på følgende tema: CO2-skipstransport: CO2FFER vil (i) Utføre nye termodynamiske analyser for å redusere behovet for kostbar rensing og avvanning av CO2-en før flytendegjøring, (ii) Klargjøre omfanget og konsekvensene av dannelse av CO2 i fast form (tørris) i transporttanker og laste- og losseutstyr, for å gi mer fleksibel og sikrere drift ved optimale transportbetingelser. Direkte injeksjon fra skip: CO2FFER vil (i) Utføre simuleringer av og eksperimenter på vertikal CO2-strømning, brønnintegritet og -injektivitet for å skissere et trygt driftsområde for injeksjon av relativt kald CO2 (anbefalt injeksjonstemperatur og -rate, varighet av injeksjonspauser og mulige alternative materialer og fluider for brønnkonstruksjon), (ii) Definere kriterier for valg av reservoar som kan maksimere den praktiske lagerkapasiteten og minimere problemer knyttet til lagerintegritet. Det flerfaglige prosjektlaget består av eksperter fra SINTEF Energi, SINTEF Industri og NTNU. Ny kunnskap vil skaffes gjennom både eksperimenter og modellering som omfatter tre ECCSEL-laboratorieoppsett tilknyttet de europeiske CCS-laboratoriene ECCSEL, samt avanserte numeriske multi-fysikk-modeller. CO2FFER er et kompetanseprosjekt som er tildelt for å utfylle pågående arbeid i NCCS-senteret. Alle resultater vil bli publisert og nøkkelmodeller har åpen kildekode.

By 2030, there is a need to develop a system of large-scale, flexible and cost-effective logistics chains enabling collection, transport, injection and safe storage several tens of millions of tonnes of CO2/year. This could be as part of Longship or separately, and it includes handling CO2 from a variety of sources around the North Sea, all with different qualities. A potential major cost-saving concept is to transport the CO2 by ship with direct offloading offshore, heating through exchange with seawater and injection into saline aquifers. CO2FFER will perform fundamental research to support the optimization and further development of the concepts, with focus on the following topics: CO2 ship transport: CO2FFER will (i) Provide new thermodynamic analyses to reduce the need for costly purification and dehydration of CO2 prior to liquefaction. (ii) Clarify the extent and consequences of dry-ice formation in transport vessels and loading/offloading equipment to increase operability and safety at optimal transport conditions close to the CO2 triple point. Direct injection from ship: CO2FFER will (i) Perform simulations and experiments on vertical CO2 flow, well integrity and injectivity to draw up a safe operational window for relatively cold-temperature injection into saline aquifers (recommend injection temperatures, injection rates, duration of injection pauses and possibly alternative materials/fluids for well construction). (ii) Define reservoir selection criteria that can maximize practical storage capacity and minimize containment integrity problems. The multi-disciplinary project team consists of experts from SINTEF Energy Research, SINTEF Industry and NTNU. In addition, external collaboration with LBL in the USA is planned. New knowledge will be gained through a combined experimental and modelling effort involving three ECCSEL laboratory set-ups and advanced multi-physics numerical models. All results will be published, and key models are open source.

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet