Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Increased protein production from Norwegian barley for animal feed

Alternativ tittel: Økt proteinproduksjon fra norskprodusert bygg til fôr

Tildelt: kr 3,3 mill.

En spesialisering av husdyrproduksjonen i Norge setter stadig større krav til næringsinnholdet i kraftfôret, og spesielt proteininnhold og proteinkvalitet. Det har ført til en økende import av proteinrike råvarer som rapskake og soyamel på bekostning av det norskproduserte fôrkornet som generelt har lavt proteininnhold og hovedsakelig blir betraktet som en karbohydratråvare. Samtidig er potensialet stort for å øke proteininnholdet i norsk fôrkorn, både ved behovstilpasset tilførsel av nitrogen og utvikling av nye kornsorter med høyere proteininnhold. Prosjektet tar utgangspunkt i bygg, som i all hovedsak benyttes til fôr og er den viktigste kornarten i Norge. De viktigste aktørene i norsk korn- og fôrindustri, fra korndyrkere, såkornleverandører og landbruksrådgivning til kraftfôrprodusenter og planteforedlere skal samarbeide om å øke proteinproduksjonen og sikre en bedre utnyttelse av det norskproduserte fôrkornet. Sensorteknologier vil bli brukt til å fremskaffe ny kunnskap om samspillet mellom jordvariasjon, næringsopptak og remobilisering av nitrogen i kornplantene underveis i vekstsesongen. Tilpassede delgjødslingsstrategier vil bli utviklet som kan brukes av korndyrkerne for å optimalisere både avling og proteininnhold i bygg. Genetiske studier vil bli gjennomført, og seleksjonsverktøy utviklet for å foredle nye byggsorter med økt nitrogenutnyttelse og høyere proteininnhold. Nye kraftfôrresepter som kan bidra til å øke utnyttelsen av norsk høy-protein bygg i fôret til drøvtyggere og enmagede dyr vil bli utviklet sammen med fôrindustrien. Vi vil også i samarbeid med næringsaktørene og de landbrukspolitiske interesse¬organisasjonene finne løsninger til et differensiert prissystem som kan stimulere til økt protein¬produksjon basert på norsk fôrkorn. Prosjektet vil i sum bidra til at en større andel av ingrediensene i kraftfôret til norske husdyr kan baseres på norske råvarer, noe som vil øke selvforsyningsgraden og bærekraften i norsk matproduksjon.

The animal production in Norway has become more specialized with increased demands for the nutritional composition of the feed concentrates, and especially protein content. More and more protein-rich feed ingredients like rapeseed cake and soybean meal are being imported at the expense of the domestically produced feed grains, which are low in protein content and considered mostly as a carbohydrate source. However, there is a great potential to increase the protein content of Norwegian feed grains, both short-term through optimized nitrogen fertilization and long-term through breeding of high protein content cultivars. With focus on barley, the largest feed grain in Norway, we will engage with central actors in the grain and feed industry from farmers and the agricultural extension service to the feed producers and plant breeders to develop targeted production technologies for increasing the protein production and ensuring a better utilization of the domestically produced feed grains. The latest sensor technologies in precision agriculture and smart farming will be used to generate new knowledge about the link between soil variability, nutrient uptake and nitrogen remobilization in the plants during the growing season. Targeted split nitrogen fertilization regimes will be developed that can be applied by the farmers to optimize both yield and protein content in barley. Genetic studies will be performed, and tools developed for the breeding of barley cultivars with increased nitrogen use efficiency and protein content. Moreover, new feed formulas will be developed to increase the utilization of domestic barley in the feed concentrates for ruminant and monogastric animals. We will also interact with the industry and policy makers to come up with a differentiated pricing system to stimulate increased protein production based on Norwegian feed barley. Overall, the project will contribute to a more profitable, sustainable and self-sufficient Norwegian agriculture.

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri