Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Circular Economy, Life-cycle assessment, Electrification and Car Transactions (CELECT)

Alternativ tittel: Circular Economy, Life-cycle assessment, Electrification and Car Transactions (CELECT)

Tildelt: kr 10,9 mill.

Norge er verdensledende på energiomstilling av veitransporten. Det er bred enighet om at elektrifisering av bilparken spiller en nøkkelrolle i å kutte klimagassutslippene fra veitrafikken, men hvordan bør denne transformasjonen se ut? Bør vi erstatte de eksisterende diesel- og bensinbilene så fort som mulig? Hvordan kan vi få mest mulig ut av den første generasjonen elbiler og batteriene deres? Og hvordan sikrer vi at ikke bare rike nybilkjøpere tjener på politikken for energiomstilling, men også mindre velstående bruktbileiere? I CELECT skal vi studere hvordan bilmarkedet utvikler seg i elektrifiseringens tidsalder, med et spesielt søkelys på kjøp og salg av brukte biler og betydningen av sosiale og geografiske ulikheter. Dette vil bli gjort ved hjelp av mikrodata fra administrative registre, noe som gjør det mulig å følge den samme bilen gjennom flere transaksjoner og se på kjennetegn ved kjøperne og selgerne av brukte biler. Vi skal beregne det miljømessige fotavtrykket til nye og brukte biler basert på oppdatert kunnskap om produksjon og slutthåndtering. Parallelt med dette vil vi utvikle et sirkulærøkonomisk rammeverk som angir hvilke sirkulærøkonomiske prinsipper som skal anvendes på ulike kategorier av kjøretøy for å oppnå mest mulig bærekraft. Videre vil vi kombinere livsløpsvurderingene med en produktivitetsanalyse for å vurdere hva som er best mulig utnytting av brukte biler, og beregne effekten av klimapolitiske virkemidler på bruktbilmarkedet og bilenes livsløp. Til slutt vil vi gi anbefalinger om hva myndigheter og bedrifter kan gjøre for å bidra til mer bærekraftige utfall. CELECT er et tverrvitenskapelig prosjekt som kombinerer økonometriske analyser av bilmarkedet og klimapolitiske virkemidler med sirkulærøkonomi og livsløpvurderinger av miljøeffektene. Prosjektet vil blir gjennomført i tett samarbeid med nøkkelaktører i bil- og batteribransjen og andre sentrale interessenter.

Norway is the world leader in the energy transition of road transport, with a 65 percent market share of battery electric vehicles (BEVs) among new passenger cars in 2021. It is widely agreed that a transition to BEVs plays a key role in reducing CO2 emissions from road transport. Still, there is a lack of knowledge on how to achieve an efficient, sustainable, and acceptable transformation of the car fleet, taking into account environmental impacts of production, use and scrapping of cars as well as social inequalities in car ownership and use. In CELECT, we will study how the car market works in the era of electrification, with a particular focus on used car transactions and the role of social and geographic inequalities. We will assess the environmental footprint of new and used cars in a circular economy perspective, and develop a circular economy framework to extend the life and reduce the footprint of BEVs and their batteries. We will combine life cycle assessment and productivity analysis to evaluate optimal utilization of used cars and investigate the effect of current climate policies on the car market and lifetime of existing cars. Finally, we will provide recommendations for policy-makers and businesses that can contribute to more sustainable outcomes. CELECT is a cross-disciplinary project, combining econometric analysis of the car market and climate policies with life cycle assessment of environmental impacts. It will be carried out in close co-operation with key actors in the car industry as well as other major stakeholders. The partners will contribute with data and knowledge about economic and technical parameters that are crucial for evaluating economic and environmental outcomes, collaborate on analysis, and benefit from the new knowledge about sustainable practices and policies that will result from the project. Hence, the project will contribute to environmental sustainability as well as creating new opportunities for value creation.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi