Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Zero Emission Energy Systems for the Arctic

Alternativ tittel: Nullutslipps energiløsninger for Arktis

Tildelt: kr 13,8 mill.

ZEESA-prosjektet har som mål å utvikle kompetanse på design og drift av fornybare energisystemer i Arktis, og gjøre disse til driftssikre og kostnadseffektive nullutslipp alternativer for arktiske bosettinger. Norske industriaktører er sterkt involvert i prosjektet og vil bidra til at prosjektets resultater og løsninger når et større marked. Dette vil skape grønn vekst og verdiskaping for nullutslippsteknologier både nasjonalt og internasjonalt. ZEESA vil kombinere meteorologiske modeller for tilgjengelige fornybare energiressurser med veldefinerte feltstudier av solcellesystemer. Prosjektet kommer til å tilby ny kompetanse og ekspertise på hvordan været påvirker energiproduksjonspotensialet fra solceller i Arktis. Dette vil å gi verdifull kunnskap for å designe robuste og kostnadseffektive energiproduksjon for arktiske bosettinger. ZEESA vil også se på potensialet for utnytelse av den termiske energien som dannes ved energilagring i batterier og hydrogen (brenselcelle/elektrolysør konvertering). Optimeringsmodeller for investering og designanalyser vil kombineres med dynamiske simuleringer av energibalanser for å evaluere oppnåelig drift under røffe og varierende forhold og dermed sikre at forsyningssikkerheten til enhver tid opprettholdes. En suksessfull overgang til en nullutslipp energiforsyning avhenger også av om lokalsamfunnet støtter opp de nye teknologiske løsningene. ZEESA vi identifisere og forstå hva de viktigste samfunnsmessige faktorer er for få til en slik suksessfull overgang. Prosjektet vil gi interessenter verktøy for kontinuerlig å kunne vurdere fremtidige forretningsmuligheter for infrastruktur og teknologiinvesteringer i fornybare energi både nasjonalt og internasjonalt. Eksportpotensialet av nullutslippsenergiløsninger tilpasset arktiske forhold er betydelig, og ZEESA kommer til å danne grunnlaget for en bærekraftig norsk industri.

ZEESA will build knowledge on how to design and operate renewable thermal-electrical integrated energy systems in the Arctic. These systems should be energy- and cost-efficient at same time as they ensure a high security of supply for arctic settlements, thus accelerating the zero-emission transition of the societies. The strong involvement of Norwegian industry actors will enable a transfer of the solutions to a wider market ensuring green growth and value creation far outside the Arctic. ZEESA will combine improved meteorological models for available renewable energy resources with well-defined field studies of PV systems and provide beyond state-of-the-art competence on the relationship between weather conditions and the productions potential from PV in the Arctic. The coupling of this competence with identification of new and improved solutions for utilizing the thermal energy generated as waste-heat in the energy system will provide essential input for designing robust and cost-effective energy systems for arctic settlements while maintaining security of supply. Optimization models for investment and design analyses will be combined with dynamic simulations of multi-scale energy balancing to evaluate achievable, operational performance of these systems under harsh and varying conditions.A successful transition to zero-emission energy supply depends also on the local acceptance of the new technological solution. In ZEESA this will be addressed through identification and understanding of critical societal factors for a successful transition. The project will equip stakeholders with tools to continuously assess future business opportunities for infrastructure and technology investments in renewable-energy systems for arctic settlements across the globe. The export potential of zero-emission energy solutions adapted to arctic conditions is significant, and ZEESA will build the foundation for a sustainable exploitation of this potential by Norwegian industry.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi