Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Next generation food packaging materials - wood fibre based packaging with biobased water and gas barriers

Alternativ tittel: Neste generasjon matvaremballasje – trefiberbasert emballasje med biobaserte barrierer mot vann, fett og oksygen

Tildelt: kr 0,30 mill.

I NxtBarr-prosjektet er målet å utvikle matvareemballasje som ivaretar matsikkerhet samtidig som bruken av ikke-nedbrytbar plast unngås. Emballasje som er i direkte kontakt med drikke og vannholdig mat (primæremballasje) er i dag ofte av plast, siden plast har utmerket barriere mot vann. Selv fiberbasert emballasje har en plastfilm mot den vannholdige maten / drikken for å ha god vannbarriere. Det rapporteres at emballasjesektoren alene genererer 100 millioner tonn plastsøppel hvert år. Det faktum at det kommer alarmerende rapporter om at mikroplast og plastadditiver kan påvirke menneskers helse motiverer for økt bruk av fiberbasert emballasje som primæremballasje. Som et resultat av «single use plastic» -direktivet, har det kommet en rekke nye fiberbaserte produkter på markedet de siste årene. Mange av disse produktene har et plastbelegg på overflaten, noe som forårsaker mange problemer. Visjonen i NxtBarr-prosjektet er å utvikle fullt ut biobaserte, resirkulerbare og biodegraderbare emballasjematerialer som kan erstatte plast uten at det går ut over matsikkerheten eller leder til økt matavfall. Mens cellulosebaserte materialer generelt har god barriere mot fett og O2, er de også naturlig hydrofile. Dette gir dårlig barriere mot vann. Det er en stor utfordring å utvikle emballasje som er 100 % biobasert og samtidig tåler vann over hele levetiden til det den skal emballere. I NxtBarr-prosjektet vil vi ta denne utfordringen og bruke helt nye tilnærminger for å oppnå vannavstøtende og tette overflater. For å få til dette har NxtBarr et sterkt og tverrfaglig konsortium med deltakere med komplementær bakgrunn. Dette omfatter fagbakgrunn innen generell kjemi, organisk syntese, (nano)cellulose, biopolymerkjemi, fiberteknologi, emballasje, matsikkerhet, bærekraft, i tillegg til industripartnere som representerer masse-, papir- og emballasje- og matvareindustri. Forutsetningene for å lykkes med de ambisiøse målene er derfor de beste.

UN sustainability goal #12 states that we need to make fundamental changes in the way our societies produce and consume goods, among other by substantially reducing waste generation through prevention, reduction, recycling and reuse. The primary packaging of water rich food and liquids today is often plastic materials, ensuring a good water barrier in direct contact with the food. Even fibre-based packaging has a film of e.g., polyethylene to obtain water barrier and it is reported that the packaging sector generates more than 100 million tons plastic waste per year. Alarming reports about how microplastic and plastic additives can affect human health, and the fact that recycling rates are currently much higher for paper than plastic, motivates a change to other materials as primary food packaging. In the last years, driven by the single use plastic (SUP) directive, an increasing number of fibre-based products have reached the market. The vision of the NxtBarr project is to develop fully biobased, recyclable, and biodegradable packaging materials that can replace plastic without compromising on food safety or lead to more food waste. While cellulosic materials have good barriers against oxygen and grease, they are natively hydrophilic and barrier against liquid water is therefore a large challenge with biobased packaging materials. The NxtBarr project will take on the challenging task of developing new sustainable barrier concepts for fibre-based food packaging based on biopolymers using novel approaches to obtain hydrophobic and dense (low porosity) surfaces. A strong interdisciplinary consortium with scientists having complementary background from synthesis, (nano)cellulose, biopolymer chemistry, fiber technology, packaging performance, food safety, and sustainability, together with industry partners representing both the pulp, paper and packaging industry, and food processing industry have joined forces to reach these ambitious goals.

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Finansieringskilder