Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Enabling synergies among value creation, climate adaptation, biodiversity, and sustainable use of temperate broadleaf forests

Alternativ tittel: Synergier mellom verdiskaping, klimatilpassing, biodiversitet og bærekraftig bruk av edelløvskog

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

336381

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Samarbeidsland:

Skogbruket i Sør-Norge er dominert av verdikjeden for gran med utstrakt planting, hogst og foredling av gran, hovedsakelig til papirproduksjon og trelast. Fremtidens skoger må brukes bærekraftig og tilpasses det endrede klimaet. Gran er imidlertid følsom for klimaendringer. Derfor taper gran allerede terreng i mange deler av Europa. Hvordan kan vi redusere risikoen fra tørke og storm, opprettholde verdiskapingen og samtidig forbedre situasjonen for biologisk mangfold og andre skogøkosystemtjenester med et klima i rask endring? Edelløvtrær er bedre tilpasset et varmere klima og vinterstormer enn gran. Å plante mer edelløvtrær for produksjon av tømmer av høy kvalitet, kan derfor bidra til å fremme skog som er bedre tilpasset fremtidens klima. I tillegg vil dette være bra for det biologiske mangfoldet. Uten utstrakt planting vil imidlertid ikke eik og andre varmekjære løvtrær kunne spre seg like raskt som klima endrer seg. Selv om en overgang fra granproduksjon til løvtreproduksjon tilsynelatende er lovende, er det mange utfordringer. I dette samarbeidsprosjektet studerer vi hvordan en overgang til økt edelløvtreproduksjon kan realiseres for Norge. Skogøkologer og lokale skogforvaltere studerer skogforyngelse og hvordan eiketrærne kan beskyttes mot beiting fra rådyr, elg og hjort. Økonomer studerer den mulige økonomiske og samfunnsmessige nytten ved å forvalte unge blandingsskoger for kvalitetstømmer av eik og andre økosystemtjenester. Samfunnsvitere, representanter for skoginteresser, og politiske eksperter analyserer samfunnsstøtten for, og utfordringene ved en mulig overgang mot en økt produksjon av edelløvtre. Til slutt leder partnere innen treteknologi og industri produktutvikling basert på norsk høykvalitetstømmer for å øke etterspørselen etter norske edelløvtrær. Økt etterspørsel og bruk av norskprodusert edelløvtre kan muliggjøre nødvendige endringer innen skogbruket for å tilpasse verdikjeden til fremtidens klima.

As part of the green transition, new sustainable uses of forests and wood need to be developed to meet several challenges, for example adaptation to climate change. While doing so, co-benefits and synergies between production and ecosystem services should be exploited as drivers of change, whenever possible. Climate risks and their associated costs in spruce-dominated forestry motivate an increased focus on temperate broadleaf (TBL) trees, and higher demand for high-quality timber from, and planting of, these trees can assist their dispersal and climate tracking. At the same time, a higher share of TBL trees has important co-benefits for biodiversity. In this trans-sectorial project, we will identify bottlenecks and opportunities for diversifying the market with TBL wood, using oak as an example. By involving important private and public stakeholders in an effective collaborative effort we focus on four key areas to enable the described transition: 1) creating new products and value chains based on Norwegian oak, 2) overcoming the practical challenges of converting (storm-damaged) spruce forest to oak forest considering the unsustainably high browsing pressures, 3) developing the potential for sustainable high-quality oak timber production by management of recent mixed forests with spruce, and 4) analysing the opportunities for a transition to TBL production ensuing from national and international policy and regulations. We also analyse possible cultural and socio-economic bottlenecks of importance for a deeper understanding barrier for a transition to more broadleaf trees in Norwegian forestry. The project is a collaboration between forestry partners and small enterprises from southern Norway, and researchers in the fields of wood technology, forestry, ecology, environmental economics, and social sciences. The project is unique by its constructive, collaborative and integrative approach to increasing climate resilience and forest sustainability of Nordic forestry.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram