Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Creating sustainable renewable energy futures with low climate risks

Alternativ tittel: Omstilling til et bærekraftig klimasystem med lav klimarisiko

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

336386

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

SusRenew addresserer to utfordringer: Klimautfordringen med å transformere mot et fornybart energisystem med netto-null utslipp av klimagasser og så lav klimarisiko som mulig, og energiutfordringen med å sikre tilgang til nok energi til en overkommelig pris. Det europeiske miljøbyrået viser at uten effektive klimatiltak vil klimaendringer medføre direkte kostnader for det europeiske energisystemet på flere milliarder av euro per år innen slutten av århundret, med mye større indirekte kostnader. Selv om Norge er en supermakt på energiområdet, ser vi få tegn til å sette disse spørsmålene på den politiske dagsorden på noen systematisk måte. Hovedbudskapet i nyere styringsdokumenter er at klimaendringene kan bli gunstige for det norske energisystemet, som følge av de kombinerte effektene av økt produksjonskapasitet for vannkraft på grunn av forventet økt nedbør og redusert energibruk til oppvarming på grunn av økte temperaturer. Store endringer i det globale energisystemet er nødvendig for å motvirke klimaendringene. Samtidig er etterspørselen såvel som produksjonen av energi påvirket av klimaendringer. Likevel viser studier at «energi» er den sektoren som har fått minst oppmerksomhet i forskning på klimatilpasning. Problemstillingene for SusRenew er: (1) Hvordan kan norsk fornybarsektor oppnå lavutslippsmål satt av norske myndigheter i 2050 og samtidig gjøre energisystemet tilstrekkelig klimarobust? (2) I hvilken grad fanger dagens energimodeller som brukes i energipolitiske beslutninger klimarisiko for et fremtidig fornybart energisystem? (3) Hva er de viktigste klimafarene som kan bidra til klimarisiko i et fremtidig fornybart energisystem? (4) Hva er klimarisikoen ved et fremtidig fornybart energisystem? (5) Hvordan kan ny kunnskap om klimarisiko i et fremtidig fornybart energisystem implementeres i dagens energimodeller som brukes i energipolitiske beslutningsprosesser? (6) Hvordan kan klimarisiko reduseres i den pågående overgangen til et fornybart energisystem?

SusRenew addresses the ongoing transition towards a future renewable and net-zero GHG emission energy system. More precisely, the project will investigate how to assess and reduce climate risk that may arise because of this transition. The project relies on comprehensive participation from stakeholders in the renewable energy sector, covering representatives from energy providers, public as well as private end-users of energy, and energy policy actors. The project will co-produce knowledge about compound climate events that may affect the energy system, i.e. various hazard events that can occur at the same time over different regions. A new generic climate risk model for presenting risk scenarios will be produced, and the implementation of knowledge emerging from this model will test various energy models currently in use within energy system decision making. The methodology of the project rests on the IPCC conceptualization and definitions of climate risk, which describes climate risks as the interaction between vulnerability, exposure, and climate hazards. Furthermore, the project will apply the Impact Chain framework to analyze such risks, a framework that places great emphasis on user involvement. Finally, the project will develop adaptation strategies for the renewable energy system based on the result of the modeling of climate risks.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi