Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Protecting agricultural lands from plastic pollution

Alternativ tittel: Beskytte landbruket mot plastforurensning

Tildelt: kr 14,0 mill.

Landbruksjord er mottakere av plastforurensninger. I Norge representerer fire prosesser sentrale kilder: bruk av avløpsslam som gjødsel, bruk av plastforurenset avfall fra biogassproduksjon, bruk og håndtering av landbruksplast og atmosfæriske avsetninger. Bidraget fra de ulike kildene vil variere med forskjellige typer gårdsbruk og lokasjon. Målet med PROLAND er: i) å karakterisere kildenes relative betydning for forurensing av norsk landbruksjord; ii) å utvikle den første sammenstillingen over plast og plastadditiver i norsk landbruksjord; iii) å vurdere hvilke risikoer mikroplast, plastadditiver og plantevernmidler utgjør for jordøkosystemer; iv) og å samarbeide med bønder, vann- og biogassindustri, landbruksplastprodusenter og -forhandlere, avfallsforvaltere og norske myndigheter, for å redusere eller kontrollere tilførsler av plastforurensning til landbruksjord. PROLAND vil utarbeide et nasjonalt kart som viser nivåer over plastforurensninger i landbruksjord og potensielle kilder. Arbeidet vil resultere i den første omfattende undersøkelsen av plastforurensninger i landbruksjord i Norge og utvikle og sette i verk dypdykk og design thinking metoder for i samarbeid med interessenter skape kunnskap om løsninger og fremtider som gir verdi til jordbruksnæringen samtidig som plastforurensningen blir redusert. PROLAND skal lage et veikart for å beskytte jordøkosystemer i landbruket, bidra til å redefinere landbrukets bærekraft og støtte sikker sirkulær bruk av bioavfall. Prosjektet skal inspirere til innovasjon for bønder, industri og beslutningstakere i Norge, også gjennom samarbeid med etablerte Europeiske og internasjonale initiativer. PROLAND vil fremme en tidlig implementering av europeisk og norsk jordhelselov og jordstrategier for plastforurensning, som muliggjør sunnere jord og bedre jordbrukslandskap.

Agricultural soils are major recipients of plastic pollution. In Norway four processes represent key sources: the use of sewage sludge as fertilizer, the use of plastic-contaminated digestates from biogas production, use and management of agricultural plastics in farming, and atmospheric depositions. The relevance and strength of these sources will differ between different types of farms and locations in Norway. The aims of PROLAND are: i) to characterize these sources’ relative importance for contaminating Norwegian farm soils; ii) to develop the first assessment of the levels of plastic and plastic-conveyed chemical contamination in Nordic farm soils; iii) to elucidate the toxicological risks posed by microplastics and their interaction with chemical contaminants and pesticides on soil ecosystems; iv) and to co-develop with farmers, water and biogas industries, agricultural plastic producers and retailers, waste managers and Norwegian governance, futures and perspectives to reduce or control inputs of plastic pollution to soils. PROLAND will elaborate quantitative information on plastic pollution sources into a national map of potential soil contamination. It will provide the first comprehensive survey of agricultural soil plastic contamination in Norway and further develop and deploy state of the art Deep Dives and Design Thinking approaches to co-create with stakeholders, knowledge for solutions and futures that add value to industrial assets while curbing pollution. PROLAND will generate a roadmap for protecting farm soil ecosystems, redefining agricultural sustainability, and endorsing safe circular use of biowaste. The project will inspire innovation agendas of farmers, industry and policy makers in Norway, and through clustering with international initiative, also in Europe. PROLAND will foster an early implementation of the European and Norwegian soil health strategies concerning plastic pollution, enabling healthier soils and better farming landscapes.

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling