Tilbake til søkeresultatene

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Improving Integration and Active Citizenship for Low-Literate Adult Refugees

Alternativ tittel: Styrking av integrering og aktivt medborgerskap for voksne flyktninger med svake lese- og skriveferdigheter

Tildelt: kr 9,6 mill.

INTERACT handler om voksne flyktninger med svake eller ingen lese- og skriveferdigheter. I det norske samfunn der mestring av skriftspråk er en norm, møter disse personene særlige utfordringer når det gjelder integrering, og er mer utsatte for sosial og økonomisk marginalisering. Dette representerer også en demokratisk utfordring. INTERACTs overordnede mål er å styrke offentlige tjenesters praksiser og tverrsektorielle samarbeid for å støtte integrering og aktivt medborgerskap for flyktninger i denne gruppen. Vi skal frembringe kunnskap om deres erfaringer, utfordringer og mestringsstrategier, inkludert erfaringer med det offentlige tjenesteapparatet. Vi skal også gi innsikt i integreringstjenestenes erfaringer og arbeid med flyktninger i gruppen, og hva som oppleves som utfordringer og gode praksiser fra de ulike involverte tjenestenes perspektiver. Noen kommuner har etablert samarbeid med sosiale entreprenører for å utvikle bedre tiltak for personer i gruppen. Ved å følge to slike prosjekt, Dype Røtter og Eikra Aktiv medborger, vil INTERACT bidra med forskningsbasert kunnskap om hvordan tiltak kan innrettes for å være mest mulig hjelpsomme for målgruppen. Forskningen er kvalitativ og utføres av et tverrfaglig og internasjonalt forskningsteam, i samarbeid med Introduksjonsprogrammet og Voksenopplæringen i Trondheim og Stjørdal kommune, NAV Trøndelag og Statsforvalteren i Trøndelag. Datainnsamlingen vil skje gjennom dybdeintervjuer, observasjon/feltarbeid og videodagbøker, og er rettet mot å besvare følgende forskningsspørsmål: - Hvordan erfarer og håndterer voksne flyktninger med svake eller ingen lese- og skriveferdigheter hverdagslivet i Norge, og hvilke erfaringen har de med hjelp fra offentlige tjenester og/eller private/frivillige aktører? - Hvordan forstår og håndterer offentlige tjenester og relevante private/frivillige aktører flyktningenes situasjon og behov? - Hvordan kan politikk, praksiser og koordinering av innsats bli bedre?

Poor literacy is considered an important challenge to democratic societies. In recent years, Norway has resettled a growing number of low-literate adult refugees. Municipal integration services report that they to a limited degree achieve the goal of integration for individuals in this group. The overall aim of InterAct is to strengthen public services’ work and intersectoral collaboration to support low-literate adult refugees, thereby improving integration outcomes, in the interest of an inclusive and democratic society. InterAct will respond to identified knowledge needs by producing new and actionable knowledge about 1) low-literate adult refugees’ experiences, challenges and coping strategies, including their experiences with support services and 2) practices and collaborations between public and private/voluntary services engaged in supporting integration for individuals in this group. The project is aimed directly at a main goal in the Democracy, governance, administration, and societal security call. It provides research on how to prevent inequality and polarization among low-literate adult refugees by means of 1) improved collaboration between public services, and 2) measures implemented in cooperation between the public sector and private/ voluntary sector. InterAct takes an interdisciplinary, qualitative approach, encompassing social work, social anthropology, education, sociology, and political science. The project is founded on user-involvement and inclusive methods and will be realized as a collaboration between an international team of researchers, integration services and adult education centers in two Norwegian municipalities, the Norwegian Welfare Administration, Trøndelag County Governor, and two social enterprises – Dype Røtter (Deep Roots) and Eikra Active Citizenship. The project includes a PhD position in social work.

Budsjettformål:

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning