Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Visualizing avian migration across Norway supporting sustainable coastal and offshore wind energy development

Alternativ tittel: Visualisering av fugletrekk over Norge som støtter en bærekraftig kystnær og havbasert vindkraftutvikling

Tildelt: kr 14,0 mill.

Norge er forpliktet til betydelig utvikling av vindkraft for å fremme bærekraftig utvikling av energisystemet. En stor potensiell kumulativ konflikt mellom kyst- og havbasert vindkraftutvikling og dyreliv oppstår grunnet det store antallet trekkfugler som krysser Nordsjøen og flyr langs den langstrakte norske kystlinjen. Dette aspektet blir imidlertid neglisjert i (kumulative) miljøkonsekvensutredninger på grunn av mangel på kunnskap om fugletrekk-korridorer. Hovedmålet med VisAviS er å kartlegge korridorer for fugletrekk i Norge (fastlandet og tilstøtende kystnære havområder) for å styrke (strategiske) miljøkonsekvensutredninger, og sikre optimal plassering av kyst- og havbaserte vindkraftverk med minimale miljøkostnader. VisAviS vil anvende toppmoderne radarteknologi kombinert med visuelle observasjoner for å kartlegge trekkmønstre, artsspesifikk trekkatferd og forskjeller i tidspunkt for trekkaktivitet. Hvor og når fugletrekk foregår i Norge vil bli visualisert ved hjelp av et dynamisk online verktøy. VisAviS legger sterkt vekt på en aktiv medvirkningsstrategi med involvering fra industri- og myndighetspartnere, og sikrer at verktøyet blir tatt i bruk. VisAviS vil resultere i ny innsikt og tilnærminger, og også sikre og forbedre interaksjonen med potensielle brukere ved å tilby online verktøy for kunnskapsoverføring. VisAviSs aktiviteter vil generere romlig eksplisitt kunnskap og innovative visualiseringer for å redusere risiko tilknyttet fugletrekk som grunnlag for policy utforming og legge til rette for bærekraftig utnyttelse av vindkraftressurser. Prosjektets resultater vil dermed bidra til å redusere miljømessige barrierer, fremme praktiske løsninger for slike risikoer gjennom innovative verktøy, og legge til rette for engasjement i overgangen til et lavutslippssamfunn.

Norway is committed to significant developments of wind energy to promote sustainable development of the energy system. One major potential cumulative conflict between coastal and offshore wind energy development and wildlife arises from the large numbers of migrating birds crossing the North Sea and passing along the elongated Norwegian coastline. This aspect is however neglected in (cumulative) environmental impact assessments due to a lack of knowledge on migratory flyways. The main objective of VisAviS is to map avian migratory flyways in Norway (mainland and adjacent marine areas) to support (strategic) environmental impact assessments, coastal and offshore wind-power plant siting with minimal environmental costs. VisAviS will utilize state-of-the-art radar technology combined with visual observations to map migration patterns, migration behaviour and species-specific phenology. The spatio-temporal patterns will be visualized using a spatio-temporally dynamic online tool. VisAviS is strongly emphasizing an active participatory strategy of industry and authority partner involvement, thereby increasing the probability that they will adopt the solutions. VisAviS will result in new insights and approaches, and also ensure and enhance interaction with potential users by providing online tool for knowledge transfer. VisAviS’s activities will generate spatially explicit knowledge and innovative visualizations to reduce migration risk as a basis for policy design and facilitate sustainable utilization of wind energy resources. The project’s outcomes will thus help reduce environmental barriers, fostering practical solutions to such risks through innovative tools, and facilitating engagement in the transition to a low-emission society.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi

Temaer og emner

Portefølje HavPolitikk- og forvaltningsområderLTP2 HavGrunnforskningMiljøvennlig energiFornybar energi, vind og havBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeFNs BærekraftsmålPortefølje Industri og tjenestenæringerDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorLavutslippNaturmangfold og miljøDigitalisering og bruk av IKTMiljøvennlig energiEnergipolitikk, miljøkonsekvenser og bærekraftLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapPortefølje Naturvitenskap og teknologiLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneMarinLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetNaturmangfold og miljøMarint arealbruk og arealendringMarinMarint arealbruk og arealendringBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeInternasjonaliseringMiljøvennlig energiPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningAnvendt forskningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Fagmiljøer og talenterBransjer og næringerTjenesterettet FoULTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningPortefølje Energi, transport og lavutslippPortefølje Muliggjørende teknologierLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiFNs BærekraftsmålMål 15 Liv på landMarinMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterNaturmangfold og miljøMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterPortefølje LivsvitenskapFNs BærekraftsmålMål 7 Ren energi for alle