Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

High voltage subsea connections for resilient renewable offshore grids

Alternativ tittel: Design av høyspente konnektorer for et fremtidig offshore havnett

Tildelt: kr 12,0 mill.

Bakgrunn: For å utnytte norske havområder til produksjon av ren vindkraft kreves massiv utbygging av undersjøisk infrastruktur for kraftoverføring. En slik utbygging vil legge til rette for pålitelig transport av energi til land med minimale tap. Mål for prosjektet: Å utvikle nye materialer og design for offshore kraftnettkomponenter som har størst risiko for svikt: nemlig kabelavslutninger og undervannskoblinger. Å øke gjennomslagsspenning og levetiden til kabelkoblinger og kabelavslutninger betydelig ved å kontrollere og øke grenseflatetrykket mellom komponentene ved å bruke et nytt designprinsipp og skreddersydde materialer. Dette vil i tillegg legge til rette for høyere spenningsklassifiseringer (> 66 kV) uten betydelig økning i kostnad, areal eller miljøavtrykk av infrastrukturen, en forutsetning for fremtidige kostnadseffektive og konkurransedyktige undervannsnett. Ansvarlig organisasjon: SINTEF Energy Research Prosjektleder: Emre Kantar Prosjektperiode: 2023-2027 Prosjekttype: Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet Offentlig finansiering: 12 mill. kroner Prosjektnummer: 336512

Norway and Europe are currently faced with high energy costs and increasing demands combined with an urgent need to reduce carbon emissions while securing a reliable energy supply. Europe is anticipated to have 32% (640 GW) of the global offshore wind capacity by 2050, much of which will be deployed in the North Sea. Norwegian offshore territories may in the future provide a considerable proportion of this clean offshore wind power. Tapping into this potential requires the massive deployment of offshore (subsea) power transmission infrastructure to reliably transport the energy to shore with minimum losses. However, subsea power transmission, as well as the reduction of carbon emissions from existing offshore (oil and gas) facilities through electrification, are hampered by high technology costs and sub-optimal efficiencies in high voltage offshore components, such as large subsea transformers, power cables including terminations, and dry- and wet-mate connectors. SeaConnect will build knowledge and competence to support the large-scale deployment of the North Sea grid, by developing new materials and designs for offshore power grid components which are at the highest risk for failure: namely cable terminations and subsea connectors. The main idea is to significantly increase the breakdown strength and lifetime of cable connectors and terminations by essentially controlling and increasing the interfacial pressure between the components using a new design principle and tailor-made materials. This will in addition facilitate higher voltage ratings without significant increase in cost, areal or environmental footprint of the infrastructure, a prerequisite for future cost-competitive subsea grids.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi