Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

DECAMMP - Decomposed ammonia for carbon-free power generation

Alternativ tittel: DECAMMP - Ammoniakk-cracking for karbonfri kraftproduksjon

Tildelt: kr 9,6 mill.

Gassturbiner som går på naturgass er hovedkraftkilden offshore. Derfor står naturgass for det meste av klimagassutslipp på den norske sokkelen. Avkarbonisering av offshore-aktivitet er nødvendig for å nå nullutslippsmålet. Avkarbonisering av gassturbiner kan gjøres ved å bruke karbonfrie drivstoff, som ammoniakk. Dette gjelder spesielt i installasjoner der det ikke er mulig å implementere andre utslippsreduserende løsninger på grunn av lokasjon. Ammoniakk er et attraktivt alternativt drivstoff fordi det har høy energitetthet; små volum inneholder en større mengde energi sammenlignet med andre drivstoff. Transport av ammoniakk er allerede kommersialisert og fraktteknologien er moden, så det er mulig å transportere ammoniakk på land til installasjoner offshore. Ren ammoniakk kan ikke brukes direkte som drivstoff for gassturbiner. En løsning for å omdanne ammoniakken til et funksjonelt drivstoff er via «cracking» av ammoniakk for å produsere en blanding av hydrogen og ammoniakk som kan brukes som gassturbin-drivstoff. Ammoniakk-cracking er kommersialisert, men dagens teknologi har betydelige ulemper. DECAMMP skal bidra til å løse viktige tekniske barrierer for ammoniakk-cracking, som mangelen på rimelige katalysatorer som virker ved lave temperaturer. Dette vil gjøre det mulig å benytte seg av overskuddsenergien ved offshore installasjoner. DECAMMP skal også utvikle den nødvendige reaktor-teknologien, samt en energi-effektiv prosess som er tilpasset kravene offshore. Dette skal gjøres ved å ta hensyn til blandingene som er optimale for gassturbinddrift og samlet utslippsreduksjon. I dag er det en stor flåte med gassturbiner i drift verden over som kan ha nytte av resultatene fra DECAMMP. Selv om konseptet er rettet mot offshore installasjoner, der resultatene vil ha betydelig innvirkning, forventer vi også at kraftproduksjon med bruk av ammoniakk og bruk av lavtemperatur-cracking også vil spille en rolle i framtidens nullutslipps-kraftsystem på land.

Gas turbines using natural gas as fuel are the main source for generating electrical and mechanical power, as well as heat, in offshore oil and gas recovery installations. On the Norwegian Continental Shelf, gas turbines remain the main greenhouse gas emissions source. Ammonia and hydrogen do not produce CO2 when combusted to produce power or heat, and are thus regarded as potential alternative fuels to fully decarbonize greenfield and brownfield offshore oil and gas facilities, particularly remote locations where implementing other solutions is not feasible. Ammonia is an energy-dense fuel and shipping technology is mature. Considering the low upstream emissions of blue and green ammonia, there is large potential of reducing overall CO2 emissions by changing fuels. There is a large fleet of operating gas turbines worldwide that could benefit in the mid-term from such transition towards full decarbonization. The use of carbon-free fuels for power generation is therefore an attractive alternative to drastically reduce CO2 offshore emissions and reach 2030 and 2050 environmental goals. The DECAMMP concept will enhance Norway's position as worldwide example for promoting and developing low-carbon offshore solutions. DECAMMP will develop the design for the critical components, processes and operational strategies required to enable the use of ammonia-hydrogen blends for carbon-free offshore power generation. With a holistic and interdisciplinary approach, DECAMMP will contribute to overcome existing key technical barriers for deployment, such as the lack of catalysts for low-temperature ammonia decomposition using the heat sources available offshore, as well as the lack of a compact reactor and process considering offshore requirements and operational demands.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum