Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

4SWIND: Advancing seismic seabed survey techniques and optimizing site-selection for offshore wind farms.

Alternativ tittel: 4SWIND: Avanserte seismiske havbunnsundersøkelser for optimalisering stedsvalg for havvindparker.

Tildelt: kr 11,2 mill.

De enorme og stabile vindressursene i havområdene utenfor norskekysten har ett kolossalt potensial for å bli utnyttet ved storstilt utbygging av store vindmølleparker til havs. Målsetningen er at innen 2040 skal energiproduksjon fra disse havvindparkene utgjøre like stor energiproduksjon som dagens produksjon fra vannkraftverk i Norge. Havvindparkene vil derfor bli en viktig brikke i energiomstilling til det grønne skiftet samtidig som denne utbyggingen vil tilføre verftsindustrien nye oppgaver, føre til utvikling av ny teknologi og bidra til å opprettholde sysselsettingen i offshore sektoren. Valg av fundamentering for havvindmøllene er både avhengig av vanndyp og type grunnforhold på havbunnen. Kunnskap om type avsetning og geologiske/geotekniske egenskaper i de øverste 50-100 m av havbunnen er avgjørende for valg av tekniske løsninger og fundamentering for vindmøller. Disse grunnforholdene er spesielt utfordrende på norsk sokkel fordi disse områdene har vært dekket gjentatte ganger av store isdekker samt store endringer i havnivå og har derfor heterogene egenskaper. Bunnforholdene og egenskapene for fundamentering variere derfor veldig mye fra sted til sted uavhengig av dyp. På grunn av at 20-30 % av investeringskostnadene ved bygging av havvindmøller er relatert til fundamenteringen er det kritisk å ha solid geologisk/ geoteknisk kunnskap om bunnforholdene for å kunne planlegge for den mest kostnadseffektiv måte å bygge ut vindmølleparker på. Forskningsprosjektet 4SWIND har som overordnet mål å forbedre og utvikle nye metoder for integrerte undersøkelser for store havvindområder for å bidra til raskere og bedre planlegging og mer kostnadseffektiv måte å bygge ut havvindparken på enn dagens fremgangsmåte. Basert på tilgjengelig og nye geologiske, geofysiske og geotekniske data vil det bli utviklet detaljerte konseptuelle modeller for de allerede utpekte havvindfeltene som danner grunnlag forfundamenterings løsningene for disse feltene.

Declining costs of offshore wind and abundant wind resources on the Norwegian Continental Shelf (NCS) contrasts with increasing climate risks, possible carbon taxes and decreasing size of hydrocarbon discoveries. This points towards a future when offshore wind is more important for Norwegian employment, revenue, and energy production than hydrocarbons. However, because the NCS was recently covered by glaciers that erode and compact the substrate and deposit heterogeneous deposits, the NCS is a difficult and costly place to moor offshore wind turbines and to even investigate mooring conditions. Therefore, the 4SWIND project will 1) develop new and integrated survey methods for offshore wind sites, 2) integrate new data with existing geological, geophysical and geotechnical data to create conceptual models for typical heterogeneities relevant for mooring of wind turbines on the NCS, 3) invert the acquired data in terms of quantitative ground models, 4) create a catalogue of geotechnical properties of typical NCS landforms, and 5) create a map that shows approximate mooring conditions for wind turbines across the NCS. Furthermore, the 4SWIND project will educate >15 MSc students to be inter-disciplinary experts to fill the need for competent workforce survey and plan for the infrastructure needed for the green transition. In particular, 4SWIND will target the announced Norwegian offshore wind sites, Utsira Nord and SNII, to investigate key geological heterogeneities identified within these areas. The project will acquire integrated UHR 3D seismic data, P- and S-wave tomography data, and cone penetration (CPTu) testing. These data will be inverted using state-of-the-art and novel geophysical methods. The project includes most large academic environments and key long-term actors relevant for mooring of offshore wind in Norway and leading international academics. This will lead to a step-change in competence development relevant for offshore wind in Norway.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi